Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. Zarządzania Długiem Miasta w Wydziale Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. Zarządzania Długiem Miasta

w Wydziale Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. znajomość obsługi komputera oraz pakietu Office;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziany wykształcenie wyższe ekonomiczne;

 2. mile widziana znajomość języka angielskiego;

 3. mile widziana praca w administracji publicznej lub jednostkach samorządu terytorialnego;

 1. łatwość komunikacji;

 2. umiejętność argumentowania;

 3. kreatywność;

 1. umiejętność pracy w zespole;

 2. odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie zajmowała się m.in. obsługą zadłużenia Masta Słupska w zakresie spłat rat kredytów i odsetek od zadłużenia, współpraca m.in. z bankami kredytującymi, Regionalną Izbą Obrachunkową, wydziałami merytorycznymi Urzędu Miasta w zakresie finansowania inwestycji kredytem, pożyczką oraz obligacjami.

Ważniejsze zadania:

Do ważniejszych czynności na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

 1. przestrzeganie terminów spłat odsetek i rat od kredytów, pożyczek oraz poszczególnych serii obligacji;

 2. kompletowanie wyciągów bankowych związanych z obsługą długu publicznego;

 1. sporządzanie naliczenia odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji;

 2. rozliczanie odsetek na podstawie sprawozdania z Referatu Wydatków;

 3. przygotowywanie danych w części dotyczącej długu publicznego na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej;

 4. przygotowywanie informacji o stanie finansowym Miasta Słupska do RIO, związanych z Uchwałą Rady na zaciągnięcie kredytów, emisji obligacji lub pożyczek;

 5. korespondencja z bankami związana z obsługą długu m.in. sprawozdawczość, analizy, ankiety;

 6. uzgadnianie oraz przygotowanie potwierdzenia sald zadłużenia z bankami na potrzeby sprawozdania finansowego (bilansu);

 7. przygotowywanie oraz przekazywanie bankom kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu;

 8. analiza umów kredytowych, przestrzeganie zawartych w nich terminów, uzgodnień, przygotowanie ewentualnych aneksów do umów;

 9. sporządzanie sprawozdania z przychodów i rozchodów;

 10. sporządzanie informacji o stanie zadłużenia i obsłudze długu do analizy z wykonania budżetumiasta(przychody, rozchody);

 11. współpraca przy opracowaniu projektu budżetu w części dotyczącej obsługi długu publicznego( przychody, rozchody, odsetki, prowizje);

 12. rozliczanie zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji związanych z finansowaniem inwestycji na potrzeby banku, radnych, realizacji budżetu;

 13. przygotowywanie procedur związanych z uruchomieniem kredytu, obligacji, pożyczki, przygotowanie uchwały, zarządzenia, wniosków, umowy, udzielanie odpowiedzi dla banków;

 14. przygotowywanie wniosków o emisję obligacji do organizatora, agenta emisji;

 15. współpraca przy sporządzaniu sprawozdawczości do Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie długu;

 16. udzielanie odpowiedzi na wnioski, pytania, interpelacje radnych związane z obsługą zadłużenia.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 10. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

VII.Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ds. Zarządzania Długiem Miasta w Wydziale Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego” w terminie do dnia 30 marca 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,17 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


ds. Zarządzania Długiem Miasta

w Wydziale Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego


Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Izabela Raczyńska

zam.: Słupsk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Izabela Raczyńska uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 25 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
20 marca 2018
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
9 kwietnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek