Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko Kierownika Referatu Zabezpieczenia Urzędu w Referacie Zabezpieczenia Urzędu w Wydziale Organizacji Urzędu

status: zamkniete

ROBERT BIEDROŃ

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

Kierownika Referatu Zabezpieczenia Urzędu

w Referacie Zabezpieczenia Urzędu

w Wydziale Organizacji Urzędu

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. minimum 3 -letni staż pracy potwierdzający wykonywanie zadań w zakresie ewidencji środków trwałych, prowadzenia magazynu, sporządzania opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem zamówień publicznych;

 5. bardzo dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu:

 1. Ustawy o finansach publicznych,

 2. Ustawy o rachunkowości,

 3. Ustawy o zamówieniach publicznych,

 4. Ustawy o samorządzie gminnym;

 1. biegła znajomość obsługi komputera w tym: oprogramowania w środowisku WINDOWS, pakiet MSOffice;

 2. bardzo dobra, praktyczna znajomość MS Excel;

 3. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 4. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 5. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;

 2. bardzo dobra, praktyczna znajomość programu KSAT;

 3. umiejętność kierowania zespołem;

 4. łatwość komunikacji;

 5. umiejętność argumentowania;

 6. kreatywność;

 7. umiejętność pracy w zespole;

 8. odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: osoba na wskazanym stanowisku odpowiedzialna będzie za kierowanie pracą Referatu Zabezpieczenia Urzędu oraz realizację zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb Urzędu.

Ważniejsze zadania:

 1. nadzór na prawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych podległych pracowników Referatu;

 2. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ewidencją środków trwałych, przedmiotów niskocennych oraz odpowiedzialność za ich właściwą gospodarkę wraz z wyposażeniem będącym w użyczeniu;

 3. organizacja i nadzór pracy pracowników obsługi: konserwatorów, kierowców i sprzątaczek;

 4. przeprowadzanie szczegółowej analizy kosztów ponoszonych z tytułu działalności Referatu;

 5. nadzorowanie terminowości realizacji wszystkich sprawozdań przygotowywanych w Referacie;

 6. współpraca w zakresie administracyjno-gospodarczym z wszystkimi wydziałami Urzędu i podległymi jednostkami organizacyjnymi;

 7. nadzór i odpowiedzialność za prawidłową dostawę wszelkich mediów, realizację zawartych umów w podległym Referacie oraz terminowość rozliczania faktur i dokumentów magazynowych;

 8. pomoc pracownikom Referatu w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego w zakresie realizowanych zadań w Referacie;

 9. składanie, w wyznaczonym terminie do projektu budżetu na rok następny, planu przychodów i wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań z powierzonego zakresu i Referatu;

 10. przygotowywanie wniosków do WPI i WPF;

 11. przygotowywanie wszelkiej dokumentacji na etapie projektowania budżetu, sprawozdania z wykonania budżetu, do planu zamówień publicznych w zakresie objętym zadaniami wynikającymi z zakresu obowiązków i Referatu;

 12. przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie spraw załatwianych na danym stanowisku pracy, a wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych.

 13. dysponowanie środkami finansowymi do wysokości planu finansowego;

 14. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie zabytków ruchomych;

 15. prowadzenie całokształtu spraw związanych z :

  - zabezpieczeniem i rozliczeniem dostawy paliwa do samochodów służbowych,

  - wywozu nieczystości z nieruchomości administrowanych przez Wydział,

  - dozoru obiektów administrowanych przez Wydział,

  - zakupu kwiatów,

  - utrzymaniem czystości samochodów służbowych,

  - z zabezpieczeniem miejsc parkingowych na dziedzińcu urzędu;

 16. przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Prezydenta oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej i Komisji;

 17. przygotowywanie materiałów i projektów odpowiedzi dotyczących udzielania informacji publicznej;

 18. przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych;

 19. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz łazienkę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 8. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

VII.Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok. 100, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Zabezpieczenia Urzędu w Wydziale Organizacji Urzędu” w terminie do dnia 8 maja 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej (rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r.). Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 6,14 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

Kierownika Referatu Zabezpieczenia Urzędu

w Referacie Zabezpieczenia Urzędu

w Wydziale Organizacji Urzędu

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko, nie wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata:

Procedura naboru została zakończona, bez wybrania kandydata na stanowisko, którego nabór dotyczy, z uwagi na brak ofert.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Anna Rynkiewicz-Kuka Główny Specjalista Wydziału Zarządzania Kadrami
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
16 maja 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek