Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. kadr i rozwoju pracowników w Wydziale Zarządzania Kadrami

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. kadr i rozwoju pracowników

w Wydziale Zarządzania Kadrami

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. minimum 2- letni staż pracy na stanowisku związanym z obsługą kadrową;

 5. dobra znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego;

 6. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe: ZZL, psychologia, socjologia, prawo, ekonomia;

 2. mile widziana komunikatywna znajomość angielskiego;

 3. łatwość komunikacji;

 4. umiejętność argumentowania;

 5. kreatywność;

 6. umiejętność pracy w zespole;

 7. odporność na stres;

 8. analityczne myślenie.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku odpowiedzialna będzie między innymi za:

 1. prowadzenie całokształtu prac związanych z kadrową obsługą pracowników;

 2. uczestnictwo w opracowywaniu i wdrażaniu systemów zarządzania kadrami.

Ważniejsze zadania:

Realizując swoje obowiązki, w sposób sumienny, sprawny i bezstronny, osoba zatrudniona na tym stanowisku:

W zakresie zarządzania i rozwoju:

 1. współtworzy i realizuje programy adaptacyjne i rekrutacyjne;

 2. nadzoruje i prowadzi sprawy z zakresu ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 3. aktualizuje struktury organizacyjne wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku w sprawach dotyczących przesunięć pracowniczych oraz sprawuje nadzór nad zmianami dokonywanymi przez podległych pracowników;

 4. podejmuje proaktywne działania na rzecz wspierania różnorodności, promuje i uczestniczy w działaniach dotyczących edukacji antydyskryminacyjnej wśród wszystkich zatrudnionych.

W zakresie administracji kadrowej:

 1. nadzoruje i prowadzi sprawy kadrowe (w tym akta osobowe) pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych z wyłączeniem pracowników oświaty;

 2. przygotowuje dokumentację niezbędną do ubiegania się przez pracowników o świadczenia (w tym: emerytalne, rentowe i rehabilitacyjne);

 3. współpracuje ze stanowiskiem ds. BHP w zakresie kierowania na badania medycyny pracy;

 4. współpracuje i konsultuje z organizacjami związkowymi działającymi w Urzędzie działania kadrowe w zakresie zadań określonych ustawą o związkach zawodowych i ustawą Kodeks pracy;

 5. prowadzi sprawy związane z obsługą ZFŚS;

 6. nadzoruje bieżącą archiwizację dokumentacji kadrowej;

 7. nadzoruje prawidłowość prowadzenia spraw związanych z oświadczeniami o prowadzeniu działalności pracowników.

W zakresie kontrolingu personalnego:

 1. współtworzy plany etatowe oraz analizuje wskaźniki i parametry do planu funduszu płac oraz nadzoruje racjonalne gospodarowanie tym funduszem przy współpracy z komórką płac;

 2. prowadzi analitykę i sprawozdawczość z sytuacji kadrowej w Urzędzie na potrzeby własne oraz instytucji zewnętrznych;

 3. analizuje zewnętrzny rynek pracy w zakresie trendów wynagrodzeń i benefitów oraz rekomendowanie rozwiązań wewnętrznych w tym zakresie.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany 2- letni staż pracy na stanowisku związanym z obsługą kadrową lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.

VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. kadr i rozwoju pracowników w Wydziale Zarządzania Kadrami”, w terminie do dnia 7 stycznia 2019 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej(http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. kadr i rozwoju pracowników

w Wydziale Zarządzania Kadrami


Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Paula Chromczuk zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydata zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Paula Chromczuk uzyskała 24 na 30 punktów możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
20 grudnia 2018
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
21 stycznia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek