Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Referacie Ewidencji Kierowców w Wydziale - Centrum Obsługi Mieszkańców

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

w Referacie Ewidencji Kierowców

w Wydziale – Centrum Obsługi Mieszkańców

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. minimum 3- letni staż pracy;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym;

 2. minimum roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego;

 3. łatwość komunikacji;

 4. umiejętność argumentowania;

 5. kreatywność;

 6. dokładność;

 7. skrupulatność;

 8. umiejętność pracy w zespole;

 9. wysoka kultura osobista;

 10. odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

praca na stanowisku związana z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, praca w systemie - Centralna Ewidencja Kierowców.

Ważniejsze zadania:

 1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków wraz z załącznikami o wydanie, wymianę krajowego i międzynarodowego prawa jazdy pod względem spełnienia wymagań określonych dla uzyskania i posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami;

 2. wprowadzanie danych kierowcy i uzyskanych przez niego uprawnieniach oraz danych kandydata na kierowcę do systemu „KIEROWCA”;

 3. generowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) i udostępnianie osobie, której dotyczy oraz w systemie teleinformatycznym „KIEROWCA”, ośrodkom szkolenia kierowców i ośrodkom egzaminowania;

 4. wydawanie decyzji o nadaniu uprawnień do kierowania pojazdami;

 5. wydawanie międzynarodowych praw jazdy;

 6. przyjmowanie oświadczeń o utracie prawa jazdy i wydawanie ich wtórników;

 7. wysyłanie żądań akt ewidencyjnych i kartotek kierowców do innych urzędów, rozsyłanie akt ewidencyjnych na żądanie innych urzędów;

 8. kierowanie zapytań o potwierdzenie praw jazdy wydanych za granicą oraz obsługa systemu RESPER;

 9. odtwarzanie akt ewidencyjnych kierujących pojazdami;

 10. dokonywanie wpisów w prawach jazdy kodu 95, potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego kierowców wykonujących transport drogowy;

 11. wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane i przewożące wartości pieniężne;

 12. wystawianie zaświadczeń o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami;

 13. prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień do kierowania pojazdami;

 14. przygotowywanie i udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych i pism oraz przekazywanie dokumentów (kserokopii) na wniosek uprawnionych organów;

 15. wykonywanie określonych w przepisach ustawy zadań z zakresu prowadzenia rejestrów przedsiębiorców i podmiotów prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, prowadzenia ewidencji instruktorów i wykładowców nauki jazdy oraz nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 3- letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w Referacie Ewidencji Kierowców w Wydziale – Centrum Obsługi Mieszkańców ”, w terminie do dnia 24 stycznia 2019 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:


ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

w Referacie Ewidencji Kierowców

w Wydziale - Centrum Obsługi Mieszkańców

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Lidia Fir zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Lidia Fir uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 26 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
14 stycznia 2019
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
13 lutego 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek