Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. administracyjno - technicznych w Referacie Administracyjno - Technicznym w Wydziale Administracyjno - Technicznym

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA - WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. administracyjno – technicznych

w Referacie Administracyjno-Technicznym

w Wydziale Administracyjno-Technicznym

w wymiarze etatu: 1/2 etatu

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe inżynierskie o specjalności: budownictwo lub architektura;

 4. minimum 3 -letni staż pracy potwierdzający wykonywanie zadań inwestycyjnych;

 5. znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów z zakresu:

1) Ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych,
2) Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i rozporządzeń wykonawczych,
3) Ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych,
4) Ustawy o finansach publicznych;
 1. umiejętność sporządzania i analizowania dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej;

 2. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 3. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 4. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. łatwość komunikacji;

 2. odporność na stres i działanie pod presją czasu;

 3. umiejętność ustalania priorytetów;

 4. umiejętność dotrzymywania terminów oraz planowania i koordynowania pracy własnej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań remontowo - inwestycyjnych.

Do ważniejszych czynności na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

zapewnienie realizacji zadań z zakresu inwestycji zgodnie z planami inwestycyjnymi i planowanymi wydatkami bieżącymi, określonymi w uchwale budżetowej Miasta Słupska, w tym:

 1. prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu inwestycji, prac remontowych i modernizacyjnych, odpowiedzialność merytoryczna za realizowane prace i kompletność dokumentów w zakresie określonym w obowiązujących przepisach;

 2. udział w przekazywaniu placów budów i w odbiorze robót;

 3. sporządzanie dokumentów dotyczących zakończonych inwestycji i dokonywanie odpowiednich uzgodnień z zapisami księgowymi ( sporządzanie OT);

 4. współdziałanie z właściwymi organami samorządu wojewódzkiego, powiatowego oraz innymi instytucjami oraz przygotowywanie wniosków i kompletowanie dokumentów koniecznych do uzyskania wymaganych przepisami zgód, uzgodnień, pozwoleń budowlanych;

 5. opracowywanie programów i planów inwestycji, wnioskowanie o ujęcie ich w budżecie, sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji;

 6. współdziałanie z właściwymi wydziałami Urzędu w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji;

 7. współdziałanie z właściwymi wydziałami Urzędu przy opracowywaniu materiałów analitycznych do budżetu;

 8. dokonywanie przeglądów okresowych budynków i pomieszczeń, nadzór nad ich przeprowadzaniem, sporządzanie protokołów z przeglądów oraz ustalanie na tej podstawie zakresu remontów i bieżących napraw;

 9. dokonywanie aktualizacji wpisów w księgach obiektów budowlanych, nieruchomości będących na stanie Wydziału AT;

 10. bieżąca aktualizacja dokumentacji technicznej budynków i budowli będących w administrowaniu Wydziału AT;

 11. przygotowanie wniosków do WPI i WPF;

 12. przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego w zakresie realizowanych zadań na stanowisku pracy.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością;

 5. praca na wysokości powyżej 3 m.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany 3 – letni staż pracy potwierdzający wykonywanie zadań inwestycyjnych lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii, o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. administracyjno-technicznych w Referacie Administracyjno-Technicznym w Wydziale Administracyjno-Technicznym”, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej(http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

ds. administracyjno - technicznych
w Referacie Administracyjno - Technicznym
w Wydziale Administracyjno - Technicznym

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata:

Procedura naboru została zakończona z uwagi na brak ofert.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka WZK
Data wytworzenia:
21 stycznia 2019
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
8 lutego 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek