Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. informatycznych - informatyk w Referacie Informatycznym w Wydziale Administracyjno - Technicznym

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. informatycznych - informatyk

w Referacie Informatycznym

w Wydziale Administracyjno - Technicznym

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie minimum średnie;

 4. znajomość języka angielskiego umożliwiająca obsługę systemów IT;

 5. znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux oraz pakietów biurowych Microsoft Office, OpenOffice;

 6. znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym, sieciami oraz administrowaniem;

 7. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 8. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 9. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziana wiedza w zakresie administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego;

 2. znajomość przepisów:

  1) Ustawy o samorządzie gminnym;

  2) Ustawy o pracownikach samorządowych;

  3) Ustawy o ochronie danych osobowych;

  4) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

 3. samodzielność w działaniu i właściwe wyznaczanie priorytetów w realizacji zadań;

 4. umiejętność pracy pod presją czasu;

 5. umiejętność pracy w zespole oraz zgłaszania własnych pomysłów;

 6. chęć nauki nowych rozwiązań i technologii;

 7. zaangażowanie i inicjatywa w działaniu, nastawienie na poszukiwanie rozwiązań;

 8. umiejętność podejmowania decyzji;

 9. umiejętności analityczne i negocjacyjne;

 10. wysoki poziom kultury osobistej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań merytorycznych polegających na wsparciu użytkowników Urzędu w obsłudze sprzętu informatycznego i systemów.

Ważniejsze zadania:

 1. realizacja spraw związanych z komputeryzacją Urzędu Miasta oraz administrowanie istniejącymi w Urzędzie systemami informatycznymi;

 2. prowadzenie działań interwencyjnych związanych z usuwaniem usterek i awarii użytkowanego systemu i sprzętu;

 3. realizowanie zadań związanych z bieżącym monitoringiem i techniczną obsługą strony internetowej Urzędu;

 4. konfigurowanie praw dostępu do urządzeń teleinformatycznych i programów;

 5. kontrolowanie prawidłowego wykorzystania sprzętu komputerowego i drukującego;

 6. zarządzanie wsparciem technicznym w zakresie realizowanych zadań, utrzymywanie kontaktów z dostawcami aplikacji i usług oraz kontrola poziomu świadczonych usług, w szczególności w ramach asysty technicznej i konserwacji;

 7. dokonywanie zakupów akcesoriów komputerowych oraz pomoc w organizowaniu przetargów dotyczących zagadnień informatycznych;

 8. prowadzenie ewidencji licencji i praw autorskich na programy komputerowe celem użytkowania ich zgodnie z prawem oraz nadzorowanie ewidencji w jednostkach nadzorowanych;

 9. wspomaganie i szkolenie użytkowników systemów;

 10. bieżąca konserwacja oraz naprawa sprzętu komputerowego;

 11. nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;

 12. tworzenie dokumentacji technicznej oraz dokumentowanie swojej pracy;

 13. pomoc przy realizowaniu zamówień z zakresu IT.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym;

 2. wymuszona pozycja ciała;

 3. budynek urzędu wyposażony jest w windę oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie świadectw ukończenia szkoły, kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kwestionariusz osobowy;

 5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji; o nieposzlakowanej opinii.

 6. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. informatycznych – informatyk w Referacie Informatycznym w Wydziale Administracyjno - Technicznym”, w terminie do dnia 14 października 2019 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu Urzędu Miejskiego w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. informatycznych - informatyk

w Referacie Informatycznym

w Wydziale Administracyjno - Technicznym

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko został wybrany Pan Mariusz Delikat zamieszkały w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydata zgodnie z kryterium punktowym, w której Pan Mariusz Delikat uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 16 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka ZKO
Data wytworzenia:
2 października 2019
Informację opublikował:
Paula Chromczuk
Data publikacji:
24 października 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek