Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. organizacyjno - finansowych w Wydziale Administracyjno - Technicznym

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. organizacyjno – finansowych

w Wydziale Administracyjno - Technicznym

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie średnie;

 4. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 5. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 6. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie o profilu: ekonomia, finanse, administracja publiczna;

 2. znajomość przepisów prawnych: z zakresu finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym;

 3. odporność na stres i działanie pod presją czasu;

 4. umiejętność ustalania priorytetów, dotrzymywania terminów oraz planowania i koordynowania pracy własnej;

 5. zdolności interpersonalne.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za całokształt spraw organizacyjno – finansowych wydziału.

Ważniejsze zadania:

 1. prowadzenie wszelkich spraw dotyczących rozliczenia finansowego dokonywanych dostaw, usług i robót budowlanych (przyjmowanie i przekazywanie do księgowości, ewidencjonowanie, rozdzielanie na poszczególne stanowiska w wydziale i sprawdzanie poprawności opisu faktur) Wydziału AT;

 2. prowadzenie całokształtu spraw związanych z:

  - zabezpieczeniem usługi sprzątania przez firmy zewnętrzne budynków i lokali, w których są realizowane zadania Urzędu Miejskiego w Słupsku,

  - z wynajmem parkingu będącego w dyspozycji urzędu oraz pomieszczeń Ratusza,

  - prowadzeniem spraw związanych z wynajmem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słupsku,

  - publikacją ogłoszeń i nekrologów w prasie o zasięgu lokalnym oraz ogłoszeń w prasie krajowej,

  - zabezpieczeniem urzędu w dostawę wody, odprowadzanie ścieków i rozliczanie faktur z tego tytułu,

  - prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem majątku będącego na stanie urzędu oraz wyboru brokera;

 3. realizacja działań organizacyjno – administracyjnych Wydziału Administracyjno – Technicznego poprzez:

  - obsługę sekretariatu Wydziału i systemu MDOK (w tym: prowadzenie dziennika korespondencyjnego, wydawanie korespondencji na poszczególne stanowiska),

  - prowadzenie spraw związanych z ewidencją oraz realizacją skarg i wniosków związanych z pracą Wydziału,

  - prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych pracowników,

  - prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej oraz przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji,

  - prowadzenie rejestru odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych oraz wnioski Komisji Rady Miejskiej,

  - obsługa strony wydziału na BIP,

  - prowadzenie spraw kancelaryjnych wydziału,

  - prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników wydziału,

  - prowadzenie ewidencji umów i porozumień,

  - prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej;

 4. prowadzenie centralnego rejestru terminarza narad i posiedzeń w salach konferencyjnych urzędu;

 5. wystawianie faktur oraz innych dokumentów finansowych (not księgowych, korygujących itp.) związanych z działalnością Wydziału AT;

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie świadectw ukończenia szkoły, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kwestionariusz osobowy;

 5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 6. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).


VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. organizacyjno – finansowych w Wydziale Administracyjno - Technicznym”, w terminie do dnia 25 listopada 2019 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. organizacyjno - finansowych

w Referacie Administracyjno - Technicznym

w Wydziale Administracyjno - Technicznym

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Monika Wojtczak zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Monika Wojtczak uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 20 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka ZKO
Data wytworzenia:
14 listopada 2019
Informację opublikował:
Paula Chromczuk
Data publikacji:
4 grudnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek