Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. administracyjno - technicznych w Referacie Technicznym w Wydziale Administracyjno - Technicznym

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA - WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. administracyjno – technicznych

w Referacie Technicznym

w Wydziale Administracyjno -Technicznym

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie średnie techniczne lub wyższe;

 4. w przypadku posiadania wyłącznie wykształcenia średniego technicznego minimum 3 -letni staż pracy;

 5. znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów z zakresu:

1) Ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych,
2) Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i rozporządzeń wykonawczych,

3) Ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych,

4) Ustawy o finansach publicznych;
 1. umiejętność sporządzania i analizowania dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej;

 2. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 3. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 4. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe budowlane inżynierskie;

 2. mile widziane dokumenty potwierdzające wykonywanie zadań w zakresie obsługi zadań remontowych: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłaszania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, uzyskania zgody na wejście na obcy teren, pomoc wykonawcy przy uzyskaniu zgody na zajęcie chodnika, jezdni lub innego terenu;

 3. łatwość komunikacji;

 4. odporność na stres i działanie pod presją czasu;

 5. umiejętność ustalania priorytetów;

 6. umiejętność dotrzymywania terminów oraz planowania i koordynowania pracy własnej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem budynków administrowanych przez Urząd Miejski w Słupsku oraz prowadzenie spraw z zakresu konserwacji urządzeń.

Do ważniejszych czynności na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

zapewnienie realizacji zadań z zakresu remontów bieżących, zgodnie z planami remontów i planowanymi wydatkami bieżącymi, określonymi w uchwale budżetowej Miasta Słupska, w tym:

 1. prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu prac remontowych, odpowiedzialność merytoryczna za realizowane prace i kompletność dokumentów w zakresie określonym w obowiązujących przepisach;

 2. obsługa zadań remontowych w zakresie: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłaszania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, uzyskania zgody na wejście na obcy teren, pomoc wykonawcy przy uzyskaniu zgody na zajęcie chodnika, jezdni lub innego terenu;

 3. sporządzanie dokumentów dotyczących zakończonych remontów i dokonywanie odpowiednich uzgodnień z zapisami księgowymi ( sporządzanie OT, PT);

 4. współdziałanie z właściwymi organami samorządu wojewódzkiego, powiatowego oraz innymi instytucjami oraz przygotowywanie wniosków i kompletowanie dokumentów koniecznych do uzyskiwania wymaganych przepisami zgód, uzgodnień, pozwoleń budowlanych;

 5. przeprowadzanie procedury wyboru wykonawcy usług i rozliczanie zleceń: konserwacji systemu ppoż., klimatyzacji, urządzeń dźwigowych, sygnalizacji włamania, napadu i zalania, sieci telefonicznej, termowentylacji SCOPIES;

 6. bieżąca aktualizacja dokumentacji technicznej budynków i budowli będących w administrowaniu Wydziału AT;

 7. przygotowanie wniosków do WPI i WPF;

 8. przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego w zakresie realizowanych zadań na stanowisku pracy.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością;

 4. okresowa praca na wysokości przy odbiorze robót.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie świadectw ukończenia szkoły, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany w przypadku posiadania wyłącznie wykształcenia średniego technicznego 3–letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii, o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. administracyjno – technicznych w Referacie Technicznym w Wydziale Administracyjno - Technicznym”,w terminie do dnia 10 lutego 2020 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej(http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. administracyjno - technicznych

w Referacie Technicznym

w Wydziale Administracyjno - Technicznym

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko został wybrany Pan Michał Komar zamieszkały w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pan Michał Komar uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 22 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Monika Dymczak Kierownik Referatu ZKO
Data wytworzenia:
27 stycznia 2020
Informację opublikował:
Paula Chromczuk
Data publikacji:
21 lutego 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek