Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko Kierownika Referatu Technicznego w Wydziale Administracyjno - Technicznym

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA - WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

Kierownika Referatu Technicznego

w Wydziale Administracyjno -Technicznym

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSKNabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. minimum 4-letni staż pracy;

 5. znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów z zakresu:

 1. Ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych,

 2. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i rozporządzeń wykonawczych,

 3. Ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych,

 4. Ustawy o finansach publicznych;

 1. umiejętność sporządzania i analizowania dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej;

 2. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 3. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe budowlane inżynierskie;

 2. mile widziane dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

 3. mile widziane dokumenty potwierdzające wykonywanie zadań w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, prowadzenia książki obiektu;

 4. łatwość komunikacji;

 5. odporność na stres i działanie pod presją czasu;

 6. umiejętność ustalania priorytetów;

 7. umiejętność dotrzymywania terminów oraz planowania i koordynowania pracy własnej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka: osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku odpowiedzialna będzie za kierowanie pracą Referatu i realizację zadań remontowo – inwestycyjnych.

Do ważniejszych czynności na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

kierowanie pracą Referatu i zapewnienie realizacji zadań z zakresu inwestycji, zgodnie z planami inwestycyjnymi i planowanymi wydatkami bieżącymi, określonymi w uchwale budżetowej Miasta Słupska, w tym:

 1. prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu inwestycji, prac remontowych i modernizacyjnych, odpowiedzialność merytoryczna za realizowane prace i kompletność dokumentów w zakresie określonym w obowiązujących przepisach;

 2. obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłaszania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, uzyskania zgody na wejście na obcy teren, pomoc wykonawcy przy uzyskaniu zgody na zajęcie chodnika, jezdni lub innego terenu;

 3. sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjno – Techniczny;

 4. udział w przekazywaniu placów budów i w odbiorze robót;

 5. sporządzanie dokumentów dotyczących zakończonych inwestycji i dokonywanie odpowiednich uzgodnień z zapisami księgowymi (sporządzanie OT, PT);

 6. współdziałanie z właściwymi organami samorządu wojewódzkiego, powiatowego oraz innymi instytucjami oraz przygotowywanie wniosków i kompletowanie dokumentów koniecznych do uzyskiwania wymaganych przepisami zgód, uzgodnień, pozwoleń budowlanych;

 7. opracowywanie programów i planów inwestycji, wnioskowanie o ujęcie ich w budżecie, sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji;

 8. współdziałanie z właściwymi wydziałami Urzędu w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji;

 9. współdziałanie z właściwymi wydziałami Urzędu przy opracowywaniu materiałów analitycznych do budżetu;

 10. zlecanie przeglądów okresowych budynków i pomieszczeń, nadzór nad ich przeprowadzaniem, sporządzanie protokołów z przeglądów oraz ustalanie na tej podstawie zakresu remontów i bieżących napraw;

 11. dokonywanie aktualizacji wpisów w księgach obiektów budowlanych, nieruchomości będących na stanie Wydziału AT;

 12. bieżąca aktualizacja dokumentacji technicznej budynków i budowli będących w administrowaniu Wydziału AT;

 13. przygotowanie wniosków do WPI i WPF;

 14. przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego w zakresie realizowanych zadań na stanowisku pracy.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością;

 4. okresowa praca na wysokości przy odbiorze robót.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 4 -letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii, o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Technicznego w Wydziale Administracyjno - Technicznym”,w terminie do dnia 6 marca 2020 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej(http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

Kierownika Referatu Technicznego

w Wydziale Administracyjno -Technicznym

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko został wybrany Pan Tomasz Maślanka zamieszkały w Bolesławicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pan Tomasz Maślanka uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 25 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka ZKO
Data wytworzenia:
21 lutego 2020
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
18 marca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek