Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej, współpracy i nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. gospodarki mieszkaniowej, współpracy i nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi

w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej

w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie średnie lub wyższe;

 4. w przypadku posiadania wyłącznie wykształcenia średniego minimum 3-letni staż pracy;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie wyższe z obszaru dotyczącego gospodarowania nieruchomościami, administracji publicznej;

 2. mile widziane doświadczenie w obszarze gospodarowania nieruchomościami w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin zajmujących się mieszkalnictwem lub firmie zajmującej się zarządzaniem/obrotem nieruchomościami;

 3. znajomość przepisów:

  - ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

  - ustawy o własności lokali;

 4. komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów;

 5. umiejętności analityczne;

 6. wysoka kultura osobista;

 7. umiejętność redagowania pism/aktów prawa miejscowego;

 8. odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska, w tym współpraca z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku oraz Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Ważniejsze zadania:

 1. wdrażanie i dostosowywanie zapisów Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego do aktów prawa miejscowego obowiązującego w Słupsku;

 2. współpraca nad realizacją założeń Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska oraz zapisów uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska, jak również innych aktów prawa miejscowego dotyczących polityki mieszkaniowej Miasta;

 3. współpraca z zarządcą mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska, tj. Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku i sprawowanie nad nim nadzoru w zakresie realizacji zadań określonych umową o zarządzanie mieszkaniowym zasobem Miasta z 24 września 2001 r. ze zmianami;

 4. współpraca ze Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w zakresie rozwiązywania problemów mieszkaniowych Miasta, w tym w szczególności w kontekście wspólnej inwestycji przy ulicy Długiej.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie świadectw ukończenia szkoły, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. w przypadku posiadania wyłącznie wykształcenia średniego kserokopie świadectw pracy dokumentujących minimum 3-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji; o nieposzlakowanej opinii.

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej, współpracy i nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami”, w terminie do dnia 11 marca 2020 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu Urzędu Miejskiego w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. gospodarki mieszkaniowej, współpracy i nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi

w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej

w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Wiśniewska zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Małgorzata Wiśniewska uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 23 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka ZKO
Data wytworzenia:
27 lutego 2020
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
7 lipca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek