Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko Zastępca Dyrektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

Zastępca Dyrektora

w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe magisterskie;

 4. znajomość obsługi komputera;

 5. co najmniej 5-letni staż pracy,

 6. co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu/koordynowaniu pracą zespołu;

 7. znajomość przepisów:

  1) Kodeksu postępowania administracyjnego,

  2) ustawy o samorządzie gminnym,

  3) ustawy o samorządzie powiatowym,

  4) ustawy o zdrowiu publicznym,

  5) ustawy o pomocy społecznej,

  6) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 8. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 9. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe z zakresu zdrowia publicznego;

 2. mile widziana znajomość języka angielskiego i niemieckiego w stopniu komunikatywnym;

 3. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego;

 4. komunikatywność, wysoka kultura osobista, kreatywność, otwartość na innowacyjne działania;

 5. dobra organizacja pracy i umiejętność kierowania pracą zespołu;

 6. umiejętność określania priorytetów;

 7. umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu;

 8. umiejętność podejmowania decyzji.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzór i koordynację zadań należących do kompetencji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Ważniejsze zadania:

 1. nadzór i koordynacja pracy w zakresie ochrony zdrowia;

 2. nadzór i koordynacja pracy w zakresie polityki społecznej;

 3. nadzór i koordynacja nad przygotowywaniem wszelkiej dokumentacji na etapie m. in. projektowania budżetu, sprawozdania z wykonania budżetu, do planu zamówień publicznych w zakresie objętym zadaniami Wydziału;

 4. nadzór i koordynacja pracy nad przygotowywaniem projektów aktów prawnych wydawanych przez Prezydenta oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej i Komisji;

 5. podejmowanie współpracy Wydziału z jednostkami Urzędu, podmiotami zewnętrznymi, organizacjami pozarządowymi;

 6. nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem obowiązków służbowych pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych;

 7. udzielanie wszechstronnej pomocy pracownikom, w celu przygotowania ich do właściwego wykonywania obowiązków służbowych;

 8. wdrażanie i propagowanie na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych programów z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej;

 9. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów dotyczących zdrowia i polityki społecznej;

 10. nadzór i monitorowanie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne podległe Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. obciążenie psychiczne związane z wykonywaniem zadań na stanowisku decyzyjnym;

 4. wymuszona pozycja ciała;

 5. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany co najmniej 5-letni staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu/koordynowaniu pracą zespołu;

 6. kwestionariusz osobowy;

 7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych”, w terminie do dnia 23 marca 2020 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

Zastępca Dyrektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Stępień zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym. Pani Agnieszka Stępień uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 25 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka ZKO
Data wytworzenia:
12 marca 2020
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
16 kwietnia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek