Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

w wymiarze etatu: pełnym

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU

UL. SŁONECZNA 15D, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. nieposzlakowana opinia;

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

 6. wykształcenie:

  a) wyższe magisterskie o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,

  b) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.);

 7. co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3-letni staż pracy w pomocy społecznej lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

 8. co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu pracą zespołu;

 9. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Pracy.

 10. znajomość obsługi komputera;

 11. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność;

 12. przedłożenie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Jednocześnie osoba zatrudniona na powyższym stanowisku nie może:


 1. być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego lub likwidatorem tych spółek, a także być pełnomocnikiem wspólnika, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2019 r. poz. 2181);

 2. być syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowym lub nadzorcą lub zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym;

 3. być zatrudniona lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;

 4. być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej;

 5. być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą;

 6. posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego w każdej z tych spółek;

 7. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także pełnić funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885).


II. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie na kierunkach z zakresu pomocy społecznej;

 2. mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

 3. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego oraz na stanowiskach kierowniczych;

 4. dobra organizacja pracy oraz umiejętność kierowania pracą zespołu;

 5. wysokie poczucie odpowiedzialności;

 6. komunikatywność;

 7. wysoka kultura osobista;

 8. kreatywność, otwartość i innowacyjne działania;

 9. umiejętność określania priorytetów,

 10. umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu;

 11. umiejętność podejmowania decyzji;

 12. dyspozycyjność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


Ogólna charakterystyka:


kierowanie i organizacja pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz zapewnienie warunków niezbędnych do jego funkcjonowania i realizacji powierzonych zadań.


Ważniejsze zadania:

 1. nadzór i koordynacja działalności poszczególnych komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk oraz placówek i jednostek organizacyjnych funkcjonujących w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku;

 2. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

 3. dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Słupska;

 4. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych obowiązujących przepisów prawa, uchwał rady Miejskiej w Słupsku oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Słupska;

 5. wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników Ośrodka;

 6. zarządzanie powierzoną częścią majątku gminnego;

 7. nadzór nad prowadzoną gospodarką finansową Ośrodka;

 8. składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych;

 9. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w ramach posiadanego upoważnienia należących do właściwości gminy;

 10. prowadzenie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem gospodarki finansowej jednostki w ramach planu finansowego, sporządzanie projektów planów finansowych, sprawozdań budżetowych, finansowych z wykonania budżetu jednostki oraz innych wymaganych w zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku;

 11. składanie Radzie Miejskiej w Słupsku corocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie;

 12. nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej, państwowej i zawodowej o ochronie informacji niejawnych oraz obowiązującej polityki ochrony danych osobowych w Ośrodku przez podległych pracowników;

 13. wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących zasady funkcjonowania i organizacji Ośrodka;

 14. wykonywanie zadań wynikających z kontroli zarządczej oraz prowadzenie nadzoru nad realizacją wniosków pokontrolnych;

 15. współpraca z kierownictwem organów administracji rządowej i samorządowej, a także innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą społeczną;

 16. ustalanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie pomocy społecznej, w tym dokonywanie rozpoznania, analiz i diagnozy sytuacji socjalnej ludności oraz możliwości w zaspokajaniu jej potrzeb;

 17. wykonywanie zadań wynikających z kontroli zarządczej oraz prowadzenia nadzoru nad realizacją wniosków pokontrolnych;

 18. wykonywania zadań innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Słupska;

 19. nadzór i koordynacja realizacji programów i projektów.


IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. zagrożenia wynikające z pracy na stanowisku decyzyjnym i związanym z odpowiedzialnością;

 2. obciążenie psychiczne związane z wykonywaniem zadań;

 3. praca w siedzibie i poza siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku;

 4. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;


V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany co najmniej 5-letni staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących 3-letni staż pracy w pomocy społecznej lub kserokopię dokumentu potwierdzającego co najmniej 3-letnie wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymogami na danym stanowisku (odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS);

 6. kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu pracą zespołu;

 7. kwestionariusz osobowy;

 8. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 9. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 10. Kandydat zobowiązany jest przedłożyć koncepcję funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w formie papierowej w jednym egzemplarzu.


VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy wrzucać do „urny na dokumenty” znajdującej się w Pałacu Ślubów w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku”, w terminie do dnia 27 maja 2020 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 12,72 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydata zgodnie z kryterium punktowym i nie rekomenduje kandydata do zatrudnienia, ponieważ uzyskał poniżej 50 % punktów możliwych do uzyskania.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
22 czerwca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek