Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Referacie Rejestracji Pojazdów w Wydziale – Centrum Obsługi Mieszkańców

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. rejestracji pojazdów

w Referacie Rejestracji Pojazdów

w Wydziale – Centrum Obsługi Mieszkańców

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. minimum 3- letni staż pracy;

 5. znajomość przepisów:

  1) ustawy - Prawo o ruchu drogowym,

  2) ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego,

  3) rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych,

  4) rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach;

 6. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziany staż pracy w administracji publicznej lub w jednostkach samorządu terytorialnego;

 2. łatwość komunikacji;

 3. umiejętność argumentowania;

 4. kreatywność;

 5. dokładność;

 6. skrupulatność;

 7. umiejętność pracy w zespole;

 8. wysoka kultura osobista;

 9. odporność na stres;

 10. pozytywne podejście do obywatela.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Praca na stanowisku ds. rejestracji pojazdów związana z obsługą interesantów, praca ciągła przy komputerze w systemie „Pojazd” (CEPIK).

Ważniejsze zadania:

 1. wszczynanie, prowadzenie i nadzorowanie postępowań administracyjnych w zakresie nakładania kar administracyjnych na właścicieli pojazdów, którzy nie zgłoszą zbycia/nabycia i nie dokonują ich rejestracji w terminie 30 dni od zakupu/sprowadzenia pojazdu;

 2. przygotowywanie decyzji w ww. zakresie;

 3. przyjmowanie, weryfikacja i obsługa wniosków o rejestrację i wyrejestrowanie pojazdów;

 4. wydawanie decyzji o rejestracji, rejestracji czasowej, wyrejestrowaniu pojazdu;

 5. wydawanie dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych m.in. pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych i ich wtórników;

 6. prowadzenie korespondencji związanej z ewidencją pojazdów;

 7. wprowadzanie i weryfikacja danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów;

 8. elektroniczne potwierdzanie danych dla innych organów rejestrujących.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących minimum 3- letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji; o nieposzlakowanej opinii.

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy wrzucać do „urny na dokumenty” znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Referacie Rejestracji Pojazdów w Wydziale – Centrum Obsługi Mieszkańców”, w terminie do dnia 17 czerwca 2020 roku. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu Urzędu Miejskiego w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. rejestracji pojazdów w Referacie Rejestracji Pojazdów w Wydziale – Centrum Obsługi Mieszkańców

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Jolanta Kaca zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Jolanta Kaca uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 25 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Monika Dymczak Kierownik Referatu Zarządzania Kadrami ZKO
Data wytworzenia:
5 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
3 sierpnia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek