Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. księgowo-finansowych w Referacie Rachunkowości Budżetowej Miasta w Wydziale Budżetu Miasta

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. księgowo-finansowych

w Referacie Rachunkowości Budżetowej Miasta

w Wydziale Budżetu Miasta

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne;

 4. minimum 3-letni staż pracy;

 5. znajomość przepisów: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, rozporządzenia w sprawie rachunkowości i planu kont jst, rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów;

 6. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego;

 2. odpowiedzialność;

 3. zaangażowanie;

 4. łatwość komunikacji;

 5. umiejętność argumentowania;

 6. dyspozycyjność;

 7. umiejętność pracy w zespole;

 8. odporność na stres;

 9. umiejętność pracy pod presją czasu;

 10. bardzo dobra organizacja pracy własnej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą finansowo-księgową budżetu miasta, prowadzeniem ewidencji księgowej kont analitycznych i syntetycznych Organu, sporządzaniem sprawozdań budżetowych z realizacji dochodów Organu, sporządzaniem bilansu z wykonania budżetu Organu i jst, uzgadnianiem sald rachunków bankowych, sporządzaniem sprawozdań z realizacji przychodów i rozchodów, wprowadzaniem do systemu księgowego operacji finansowych dotyczących należności i zobowiązań w celu rozliczenia wyciągów bankowych.


Ważniejsze zadania:

 1. obsługa finansowo-księgowa budżetu Miasta polegająca m.in. na dekretowaniu dokumentów, wprowadzaniu do systemu księgowego, sporządzaniu dowodów księgowych, sporządzaniu wydruków oraz sporządzaniu zestawień obrotów i sald;

 2. prowadzenie ewidencji księgowej kont analitycznych i syntetycznych Organu;

 3. księgowanie i rozliczanie projektów z dofinansowaniem zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej;

 4. księgowanie i przepływ środków niewygasających z końcem roku budżetowego;

 5. sporządzanie sprawozdań budżetowych z Organu;

 6. księgowanie okresu przejściowego w Organie;

 7. wyliczanie wolnych środków budżetowych;

 8. sporządzanie sprawozdań miesięcznych z realizacji przychodów i rozchodów;

 9. wprowadzanie do systemu księgowego operacji finansowych dotyczących należności i zobowiązań w celu rozliczenia wyciągów bankowych;

 10. sporządzanie bilansu z wykonania Organu i jst.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących minimum 3-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).


VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. księgowo-finansowych w Referacie Rachunkowości Budżetowej Miasta w Wydziale Budżetu Miasta”, w terminie do dnia 11 września 2020 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. księgowo-finansowych w Referacie Rachunkowości Budżetowej Miasta w Wydziale Budżetu Miasta

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Lucyna Kawalec zamieszkała w Bruskowie Wielkim.

Uzasadnienie dokonanego wybory:

Komisja rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Lucyna Kawalec uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 30 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
1 września 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
18 września 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek