Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

dwa wolne stanowiska ds. ewidencji ludności w Referacie Ewidencji Ludności w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA - WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na dwa wolne stanowiska pracy

ds. ewidencji ludności

w Referacie Ewidencji Ludności

w Wydziale – Centrum Obsługi Mieszkańców

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. minimum 1 rok stażu pracy;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego;

 2. mile widziane doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;

 3. umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych w sposób gwarantujący zrozumienie poprzez: stosowanie przyjętych form prowadzenia korespondencji, przedstawianie zagadnień w sposób jasny i zwięzły, dobieranie odpowiedniego stylu, języka i treści pism, budowanie zdań poprawnych gramatycznie i logicznie;

 4. znajomość ustaw i rozporządzeń: ustawa o ewidencji ludności, ustawa o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o opłacie skarbowej, kodeks wyborczy;

 5. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;

 6. zdolności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność argumentowania, kreatywność, dokładność, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres, pozytywne podejście do obywatela.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

praca na stanowisku związana z obsługą mieszkańców w zakresie realizacji zadań obywatelskich tj. ewidencji ludności.

Ważniejsze zadania:

 1. prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zameldowania na pobyt stały i czasowy oraz wymeldowania z pobytu stałego i czasowego w drodze decyzji administracyjnych;

 2. obsługa interesantów w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań, udzielanie informacji dotyczących obowiązujących ustaw, przyjmowanie wniosków oraz weryfikacja załączonych dokumentów, przeprowadzanie oględzin, kontroli meldunkowych, rozpraw administracyjnych oraz innych czynności dotyczących gromadzenia dowodów w prowadzonej sprawie, dokonywanie analizy zgromadzonego materiału, przygotowywanie projektu decyzji administracyjnej;

 3. prowadzenie bazy danych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców w aplikacji „ŹRÓDŁO” oraz aplikacji wspierającej KSAT, poprzez dokonywanie czynności: zameldowania na pobyt stały i czasowy, wymeldowania z pobytu stałego i czasowego, przyjmowania zgłoszeń wyjazdu za granicę na pobyt czasowy i stały, zameldowania i wymeldowania cudzoziemców, nadawania numeru PESEL, wydawania zaświadczeń, weryfikowania danych osobowych, sporządzania z rejestru mieszkańców statystyk na potrzeby wewnętrzne wydziałów oraz podmiotów zewnętrznych;

 4. udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, przyjmowanie wniosków i weryfikacja ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, sporządzanie i udzielanie odpowiedzi lub wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych;

 5. sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców w zarządzonych wyborach.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 1 rok stażu pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. ewidencji ludności w Referacie Ewidencji Ludności w Wydziale – Centrum Obsługi Mieszkańców ”, w terminie do dnia 12 października 2020 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

ds. Ewidencji Ludności w Referacie Ewidencji Ludności w Wydziale- Centrum Obsługi Mieszkańców.

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Kwiryna Lubańska zamieszkała w Słupsku oraz Pani Ewelina Ilukowicz zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Kwiryna Lubańska uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 30 na 30 możliwych do uzyskania; Pani Ewelina Ilukowicz uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 23 na 30 możliwych do uzyskania.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
1 października 2020
Informację opublikował:
Barbara Sobierańska
Data publikacji:
26 października 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek