Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko: Dyrektor w Wydziale Księgowości

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

Dyrektor

w Wydziale Księgowości

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe magisterskie o profilu ekonomia, finanse, zarządzanie;

 4. co najmniej 5-letni staż pracy w służbach finansowo - księgowych w administracji publicznej;

 5. co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym;

 6. znajomość obsługi komputera, w tym programów finansowo-księgowych i bankowości elektronicznej;

 7. znajomość przepisów:

  - ustawy o rachunkowości;

  - ustawy o finansach publicznych;

  - ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

  - ustawy o podatku od towarów i usług;

  - ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego;

  - ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

  - ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

  - ustawy o opłacie skarbowej;

  - ustawy o Izbach Rolniczych;

  - ustawy Ordynacja podatkowa;

  - ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

  - ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

  - ustawy o pracownikach samorządowych;

  - ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

  - ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznych dla pracowników jednostek strefy budżetowej;

  - ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

  - ustawy o ochronie danych osobowych;

  - ustawy o dostępie do informacji publicznej;

  - oraz przepisów do nich wykonawczych;

 8. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 9. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 10. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne o specjalności finanse i rachunkowość;

 2. preferowane doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego lub w administracji publicznej;

 3. komunikatywność, wysoka kultura osobista, kreatywność;

 4. dobra organizacja pracy i umiejętność kierowaniem zespołem;

 5. zorientowanie na rezultaty pracy;

 6. umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu;

 7. odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzór i koordynację zadań należących do kompetencji Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Ważniejsze zadania:

 1. organizacja i podział pracy podległych pracowników;

 2. nadzór i koordynacja nad obsługą operacji finansowych w zakresie dochodów i wydatków;

 3. nadzór i koordynacja nad obsługą finansową wynagrodzeń i innych tytułów wypłat osobowych, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym;

 4. nadzór i koordynacja nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych dochodów i wydatków, rozrachunków, majątku trwałego i obrotowego, inwestycji i zaangażowań;

 5. nadzór i koordynacja nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych z zakresu działalności finansowo – wyodrębnionej (ZFŚS) i PFRON;

 6. nadzór i koordynacja nad rozliczaniem podatku VAT, wyliczeniem proporcji sprzedaży i prewspóczynnika oraz korekty rocznej podatku VAT jednostki Urząd Miejski w Słupsku;

 7. nadzór i koordynacja nad scentralizowanym rozliczeniem podatku VAT dla Miasta Słupsk;

 8. nadzór nad prawidłowym i terminowym sporządzeniem sprawozdań budżetowych, finansowych i z zakresu operacji finansowych jednostki Urząd Miejski;

 9. aktualizacja polityki rachunkowości zgodnie z przepisami;

 10. wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

 11. wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

 12. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z zasadami wykonania budżetu.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. zagrożenia wynikające z pracy na stanowisku decyzyjnym i związane z odpowiedzialnością;

 2. obciążenie psychiczne związane z wykonywaniem zadań;

 3. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany co najmniej 5-letni staż pracy w służbach finansowo – księgowych w administracji publicznej, lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym;

 6. kwestionariusz osobowy;

 7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora w Wydziale Księgowości”, w terminie do dnia 14 grudnia 2020 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

Dyrektor w Wydziale Księgowości

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Anna Kurzawa-Gerczak zamieszkała w Kobylnicy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Anna Kurzawa-Gerczak uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 23 na 30 możliwych do uzyskania.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
26 listopada 2020
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
8 stycznia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek