Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. ochrony wód i gleb w Referacie Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. ochrony wód i gleb

w Referacie Ochrony Środowiska

w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika (zastępstwo).

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe o kierunku: ochrona środowiska lub pokrewne, geografia, chemia, fizyka, prawo, administracja;

 4. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 5. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 6. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego;

 2. umiejętność interpretowania przepisów prawnych;

 3. znajomość podstawowych przepisów: ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego;

 4. stan zdrowia pozwalający na pracę w terenie;

 5. umiejętność redagowania pism tzn. „lekkie pióro”;

 6. umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność argumentowania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres oraz presję czasu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań dotyczących ochrony wód i gleb.

Ważniejsze zadania:

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo wodne, będących w kompetencji Wydziału;

 2. Przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz prowadzenie wymaganych w tym zakresie rejestrów i sprawozdawczości;

 3. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sprawozdawczości w tym zakresie;

 4. Przygotowywanie projektów decyzji na podstawie art. 234 ustawy Prawo wodne;

 5. Przygotowywanie projektów zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy w tym zakresie;

 6. Gromadzenie wykazów właścicieli nieruchomości, z którymi zawarli lub rozwiązali umowy przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

 7. Bieżąca kontrola z przebiegu realizacji zadań uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych w zakresie zadań realizowanych przez Spółkę z o. o. „Wodociągi Słupsk” na terenie miasta Słupska;

 8. Nadzór nad prawidłową realizacją – obowiązującego na obszarze gminy – regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz nad działalnością przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, prowadzących na terenie gminy działalność w tym zakresie;

 9. Prowadzenie spraw, w tym rozpatrywanie skarg i wniosków, związanych z działalnością jednoosobowej Spółki z o. o. gminy Słupsk - „Wodociągi Słupsk”;

 10. Wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego jak również wykonywanie innych zadań gminy i powiatu wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. okresowa praca w terenie trudno dostępnym;

 5. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kwestionariusz osobowy;

 5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 6. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. ochrony wód i gleb w Referacie Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska”, w terminie do dnia 8 marca 2021 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. ochrony wód i gleb w Referacie Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko został wybrany Pan Józef Malec zamieszkały w Bolesławicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pan Józef Malec uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 21 na 30 możliwych do uzyskania.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
25 lutego 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
18 marca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek