Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. ochrony przyrody i rolnictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. ochrony przyrody i rolnictwa

w Referacie Gospodarki Komunalnej

w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe o kierunku: ochrona przyrody lub pokrewne (ochrona środowiska, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, geografia, architektura krajobrazu), prawo, administracja;

 4. ogólny staż pracy: minimum 1 rok;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziana wiedza z zakresu nauk przyrodniczych (dendrologii, terenów zieleni, ochrony przyrody, ogrodnictwa, rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną itp.).

 2. znajomość podstawowych przepisów: ustawy o ochronie przyrody, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

 3. stan zdrowia pozwalający na pracę w terenie;

 4. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego;

 5. umiejętność interpretowania przepisów prawnych;

 6. umiejętność redagowania pism tzn. „lekkie pióro”;

 7. umiejętności interpersonalne np.: komunikatywność, umiejętność argumentowania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres oraz presje czasu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań dotyczących ochrony przyrody i rolnictwa.

Ważniejsze zadania:

 1. w zakresie przyrody:

  dbanie o ochronę terenów zieleni oraz zadrzewień przy współpracy z instytucjami do tego powołanymi;

 1. prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwoleń na usunięcia drzew i krzewów, w tym przygotowywanie projektów decyzji;

 2. rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i przygotowywanie projektów decyzji stanowiących sprzeciw wobec zamiaru usunięcia drzew;

 3. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów z zakresu ochrony przyrody, w tym stosowanie sankcji administracyjnych wobec osób fizycznych oraz podmiotów je naruszających;

 4. kontrola terenów zieleni miejskiej w zakresie ich prawidłowego utrzymania;

 5. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnianiu zgodnie z ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

 6. realizacja spraw związanych z działalnością edukacyjną, informacyjną, i promocyjną Miasta w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony przyrody, w szczególności ochrony zieleni, w tym współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w tym zakresie;

 7. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych spraw;

 8. prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i utrzymaniem obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających prawnej ochronie, np. pomników przyrody;

 9. opiniowanie przebiegu uzbrojenia, lokalizacji obiektów budowlanych oraz opracowań i dokumentacji sporządzanych na etapie przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem pomników przyrody.

 1. w zakresie rolnictwa:

1. współpraca ze służbami weterynaryjnymi, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Izbą Rolniczą;

  2. powoływanie komisji do szacowania strat w rolnictwie spowodowanych suszą i innymi klęskami żywiołowymi oraz prowadzenie spraw w tym zakresie;

  3. wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych i kontrola tych upraw;

  4.kontrola przestrzegania zakazu upraw maku i konopi włóknistych;

  5. udostępnianie danych z zakresu rolnictwa;

  6. prowadzenie kontroli w zakresie upraw.

 1. W zakresie pozostałych spraw:

  1. zamawianie, nadzorowanie realizacji oraz rozliczanie usług, dostaw oraz robót w zakresie utrzymania zieleni, będących w kompetencji GKiOŚ;

  2. prowadzenie i gromadzenie dokumentacji w zakresie załatwianych spraw, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, procedurami administracyjnymi oraz przepisami szczególnymi;

  3. opracowanie planów rzeczowo – finansowych w zakresie potrzeb wynikających z zakresu prowadzonych spraw;

  4. terminowe sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym i przekazywanie ich do księgowości;

  5. bieżąca kontrola wykonania, będącej w dyspozycji części budżetu, po stronie dochodów i wydatków, w celu niedopuszczenia do naruszenia dyscypliny finansów publicznych;

  6. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego;

  7. edycja danych do Biuletynu Informacji Publicznej.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. okresowa praca w terenie trudno dostępnym;

 5. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących minimum roczny staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. ochrony przyrody i rolnictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska”, w terminie do dnia 24 maja 2021 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. ochrony przyrody i rolnictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Anna Milcarz zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Anna Milcarz uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 29 na 30 możliwych do uzyskania.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Edyta Kostarczyk Dyrektorka Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
12 maja 2021
Informację opublikował:
Barbara Sobierańska
Data publikacji:
7 czerwca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek