Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko: Kierownik Referatu Zarządzania Mieniem w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

Kierownik Referatu Zarządzania Mieniem

w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. ogólny staż pracy: minimum 4 lata stażu pracy, w tym minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku kierowniczym;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie wyższe z zakresu: gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii lub gospodarki przestrzennej;

 2. mile widziane doświadczenie w pracy w szeroko rozumianej gospodarce nieruchomościami, w szczególności na stanowisku kierowniczym w tej dziedzinie;

 3. mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego;

 4. umiejętność „pracy z mapą”;

 5. znajomość ustaw i rozporządzeń: ustawa o gospodarce nieruchomościami, kodeks cywilny, kodeks postępowania administracyjnego;

 6. dobra znajomość edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego;

 7. znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów z ww. zakresu.

 8. umiejętności interpersonalne: dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu, komunikatywność, sumienność, umiejętność argumentowania, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, terminowość, dokładność, odpowiedzialność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzór i koordynację zadań realizowanych przez Referat Zarządzania Mieniem m.in.:

 1. prowadzenia obrotu nieruchomościami miejskimi, które mogą być przedmiotem, zamian i zrzeczenia się, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, darowizny, aportu;

 2. obciążania nieruchomości miejskich ograniczonych prawami rzeczowymi (użytkowanie, służebność, hipoteka);

 3. gospodarowania zasobami nieruchomości miejskich (ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących do zasobów, zapewnienie wycen tych nieruchomości, sporządzanie planów wykorzystania zasobów);

 4. udostępniania zasobu nieruchomości miejskich (wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie, oddawanie w zarządzanie);

 5. wyrażania zgody oraz udzielanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości;

 6. regulowania stanów prawnych nieruchomości;

 7. ujawniania w księgach wieczystych praw i innych ograniczeń, badanie zgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.

Ważniejsze zadania:

 1. organizowanie, nadzór i kierowanie podległymi stanowiskami;

 2. planowanie i wnioskowanie potrzeb rzeczowych i finansowych dla funkcjonowania Referatu;

 3. sporządzanie projektów wniosków inwestycyjnych;

 4. przegotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na wyceny nieruchomości i prace geodezyjne;

 5. współpraca z Z-cą Dyrektora Wydziału oraz kierownikami: Referatu Budżetu, Opłat i Skarbu Państwa, Referatu Sprzedaży Nieruchomości, Referatu Gospodarki Mieszkaniowej;

 6. prowadzenie spraw dotyczących praw do nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupsk, które położone są poza granicami administracyjnymi Miasta Słupsk (w tym przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, protokołów, umów, itp.);

 7. załatwianie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw;

 8. prowadzenie rejestrów oraz przygotowywanie sprawozdań, materiałów zbiorczych itp. w zakresie prowadzonych spraw.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany co najmniej 4-letni staż pracy, w tym minimum roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym, lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Zarządzania Mieniem w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami” w terminie do dnia 31 maja 2021 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCEDURY NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

Kierownik Referatu Zarządzania Mieniem

w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami

Informuję, że zakończona została procedura naboru bez wybrania kandydata na stanowisko, którego nabór dotyczy.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
18 maja 2021
Informację opublikował:
Barbara Sobierańska
Data publikacji:
10 czerwca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek