Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

w wymiarze etatu: pełnym

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „LEŚNA OAZA” W SŁUPSKU

UL. LEŚNA 8, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. nieposzlakowana opinia;

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

 6. wykształcenie:

  a) wyższe;

  b) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.);

 7. ogólny staż pracy: minimum 5 lat, w tym 3-letni staż pracy w pomocy społecznej lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymogami na danym stanowisku ;

 8. co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu;

 9. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 10. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej;

 11. przedłożenie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów:

  1) ustawy o pomocy społecznej;

  2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej;

  3) ustawy o pracownikach samorządowych;

  4) ustawy o samorządzie gminnym;

  5) ustawy o samorządzie powiatowym;

  6) Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

  7) ustawy o finansach publicznych;

  8) ustawy – Kodeks Pracy;

  9) Prawo zamówień publicznych.

 2. preferowane wykształcenie na kierunkach z zakresu pomocy społecznej;

 3. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego oraz na stanowiskach kierowniczych;

 4. znajomość języków obcych: mile widziana znajomość j. angielskiego;

 5. umiejętności interpersonalne np.: komunikatywność, wysoka kultura osobista, kreatywność, dobra organizacja pracy i umiejętność kierowania pracą zespołu, otwartość na innowacyjne działania, umiejętność określania priorytetów, umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu, umiejętność podejmowania decyzji, dyspozycyjność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:


Kierowanie i organizacja pracy Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku oraz zapewnienie warunków niezbędnych do jego funkcjonowania i realizacji powierzonych zadań;

2. Ważniejsze zadania:

 1. reprezentowanie Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” na zewnątrz;

 2. dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta Miasta Słupska;

 3. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych obowiązujących przepisów prawa, uchwał rady Miejskiej w Słupsku oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Słupska;

 4. wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników Domu;

 5. zarządzanie powierzoną częścią majątku gminnego;

 6. nadzór nad prowadzoną gospodarką finansową Domu;

 7. składanie w imieniu Domu Pomocy Społecznej oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych,

 8. prowadzenie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem gospodarki finansowej jednostki w ramach planu finansowego, sporządzanie projektów planów finansowych, sprawozdań budżetowych, finansowych z wykonania budżetu jednostki oraz innych wymaganych w zakresie działalności Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”;

 9. nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej, państwowej i zawodowej o ochronie informacji niejawnych oraz obowiązującej polityki ochrony danych osobowych w Domu przez podległych pracowników;

 10. wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących zasady funkcjonowania i organizacji Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”;

 11. wykonywanie zadań wynikających z kontroli zarządczej oraz prowadzenie nadzoru nad realizacją wniosków pokontrolnych;

 12. współpraca z kierownictwem organów administracji rządowej i samorządowej, a także innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą społeczną;

 13. wykonywania innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Słupska;

 14. dbałość o zapewnienie i utrzymanie na poziomie obowiązującego standardu odpowiednich warunków socjalno – bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych przebywającym w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. zagrożenia wynikające z pracy na stanowisku decyzyjnym i związanym z odpowiedzialnością;

 2. obciążenie psychiczne związane z wykonywaniem zadań;

 3. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 4. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 5. wymuszona pozycja ciała;

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany co najmniej 5-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego; lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy;

 5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących 3-letni staż pracy w pomocy społecznej lub kserokopię dokumentu potwierdzającego co najmniej 3-letnie wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymogami na danym stanowisku (odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS);

 6. kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu pracą zespołu;

 7. kwestionariusz osobowy;

 8. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 9. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 10. Kandydat zobowiązany jest przedłożyć koncepcję funkcjonowania i rozwoju Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku w formie papierowej w jednym egzemplarzu (max 5 str., czcionka 12, Times New Roman).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku,
w terminie do dnia 30 lipca 2021 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej(http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił mniej niż 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO: Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku


Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Żaneta Dębicka zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Żaneta Dębicka uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 27 na 30 możliwych do uzyskania.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 lipca 2021
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
12 sierpnia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek