Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi i organizacyjno-technicznych w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. gospodarki odpadami komunalnymi i organizacyjno-technicznych

w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi

w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. ogólny staż pracy: minimum 1 rok stażu pracy w administracji publicznej;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z gospodarką odpadową;

 2. umiejętność właściwego interpretowania przepisów prawnych;

 3. znajomość przepisów:

  - ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

  - ustawy o odpadach;

  - ustawy o samorządzie gminnym;

  - ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

  - ordynacja podatkowa;

 4. umiejętność redagowania pism tzn. „lekkie pióro”;

 5. umiejętności interpersonalne: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres oraz presję czasu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi i spraw organizacyjno-technicznych Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Ważniejsze zadania:

 1. przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i weryfikacja danych zawartych w deklaracjach;

 2. dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 3. przygotowywanie projektów decyzji:

  - w przypadku, gdy po zawiadomieniu o zmianie stawki opłaty, właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty o wysokości podanej w zawiadomieniu;

  - w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości, wskazujących wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

  - ustalających obowiązek ponoszenia opłat na rzecz gminy z tytułu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli w tym zakresie umów z uprawnionymi podmiotami;

  - nakładających kary pieniężne na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

 4. nadzór nad realizacją umowy o świadczenie usług publicznych oraz odbiór odpadów komunalnych
  z terenu Miasta Słupska:

  - o świadczenie usług publicznych (umowy wykonawczej) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającymi na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Słupska;

  - na odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska.

 5. prowadzenie kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

 6. nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);

 7. opracowywanie dokumentacji w tym aktów prawa miejscowego, regulujących obowiązki gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z aktów wykonawczych;

 8. zamawianie, nadzorowanie, realizacja oraz rozliczanie usług, dostaw oraz robót w zakresie gospodarki odpadami;

 9. prowadzenie i gromadzenie dokumentacji w zakresie załatwianych spraw, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, procedurami administracyjnymi oraz przepisami szczególnymi;

 10. opracowanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie potrzeb wynikających z zakresu prowadzonych spraw;

 11. terminowe sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym i przekazywanie ich do księgowości.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum roczny staż pracy w administracji publicznej lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okresy zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi i organizacyjno-technicznych w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska”, w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. gospodarki odpadami komunalnymi i organizacyjno-technicznych w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Sylwia Szmydt-Furman zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Sylwia Szmydt-Furman uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 30 na 30 możliwych do uzyskania.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
21 lipca 2021
Informację opublikował:
Barbara Sobierańska
Data publikacji:
16 sierpnia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek