Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. kreowania polityki zdrowotnej i wspierania rodziny w Referacie Zdrowiaa Publicznego w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. kreowania polityki zdrowotnej i wspierania rodziny w Referacie Zdrowia Publicznego

w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSKNabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. ogólny staż pracy: minimum 2 lata;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawnych: Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o samorządzie powiatowym, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o zdrowiu publicznym, Ustawa
  o działalności leczniczej;

 2. mile widziane wykształcenie z zakresu nauk medycznych lub nauk o zdrowiu;

 3. mile widziane doświadczenie w pracy w obszarze ochrony zdrowia;

 4. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego;

 5. znajomość obsługi komputera;

 6. umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność argumentowania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za całokształt spraw związanych z kreowaniem polityki zdrowotnej i wspierania rodziny w Referacie Zdrowia Publicznego.


Ważniejsze zadania:

 1. współpraca z jednostkami organizacyjnymi podległymi Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu polityki zdrowotnej;

 2. opracowanie, realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających
  z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców;

 3. przygotowywanie i przedkładanie projektów uchwał w sprawach związanych z realizacją programów polityki zdrowotnej i działań o charakterze edukacyjno-profilaktycznym;

 4. sporządzanie raportów i sprawozdań z realizowanych i planowanych do realizacji programów polityki zdrowotnej;

 5. opracowywanie i przedkładanie do zaopiniowania Agencji Oceny Technologii Medycznych
  i Taryfikacji programów polityki zdrowotnej;

 6. podejmowanie współpracy z samorządem lekarskim, pielęgniarskim, Inspekcją Sanitarną oraz innymi instytucjami specjalizującymi się w tematyce zdrowotnej oraz realizującymi zadania z zakresu polityki zdrowotnej;

 7. prowadzenie nadzoru nad bieżącą działalnością zespołu żłobków prowadzonego w formie gminnej jednostki budżetowej;

 8. prowadzenie rejestru żłobków, klubów dziecięcych i wykazu dziennych opiekunów oraz publikacja rejestru w Biuletynie Informacji Publicznej;

 9. sprawowanie nadzoru nad niepublicznymi placówkami świadczącymi opiekę nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki;

 10. sprawowanie nadzoru nad podmiotem prowadzącym żłobek, klub dziecięcy, podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna i dziennym opiekunem prowadzącym działalność na własny rachunek w zakresie zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym oraz wywiązania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3;

 11. wydawanie opinii dla klubów dziecięcych dotyczących spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych określających w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym;

 12. ustalenie wysokości i zasad dotacji celowej dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzącej żłobek lub klub dziecięcy;

 13. wykonywanie innych zadań merytorycznie związanych z pracą na zajmowanym stanowisku oraz zadań o charakterze doraźnym, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Wydziału Zdrowia
  i Spraw Społecznych.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda.


V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących minimum 2-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).


VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu w Urzędzie Miejskim
w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko ds. kreowania polityki zdrowotnej i wspierania rodziny w Referacie Zdrowia Publicznego w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych”, w terminie do dnia 27 sierpnia 2021 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. kreowania polityki zdrowotnej i wspierania rodzin w Referacie Zdrowia Publicznego w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Helena Kowalska zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Helena Kowalska uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 26 na 30 możliwych do uzyskania.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Edyta Kostarczyk Dyrektorka Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
7 września 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek