Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. instytucji kultury i organizacji pozarządowych w Wydziale Kultury

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA - WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. instytucji kultury i organizacji pozarządowych

w Wydziale Kultury

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. minimum roczny staż pracy;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie wyższe o profilu: socjologia, kulturoznawstwo, administracja;

 2. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

 3. mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego;

 4. znajomość ustaw i rozporządzeń: ustawa o samorządzie, ustawa o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o finansach publicznych;

 5. mile widziane doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi;

 6. mile widziane roczne doświadczenie we współpracy/pracy lub tworzeniu i realizowaniu projektów/wydarzeń kulturalnych.

 7. umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, niezbędna zdolność analitycznego myślenia i skrupulatność, bardzo dobra organizacja pracy własnej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Stanowisko ds. instytucji kultury i organizacji pozarządowych to stanowisko skupiające zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach udzielanych dotacji z zadaniami wynikającymi z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zarówno w aspekcie merytorycznym jak i finansowym. Istotnym aspektem pracy na tym stanowisku jest znajomość specyfiki realizacji projektów kulturalnych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku wykazywać powinna się komunikatywnością z uwagi na częstotliwość kontaktów z pracownikami instytucji kultury jak i organizacji pozarządowych.

Ważniejsze zadania:

 1. prowadzenie spraw związanych z otwartymi konkursami ofert z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych;

 2. prowadzenie spraw związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego w zakresie kultury;

 3. prowadzenie spraw dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi z pominięciem otwartego konkursu ofert;

 4. prowadzenie kontroli realizacji zadań zleconych przez Miasto na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie;

 5. przygotowywanie sprawozdawczości z zakresu konkursów dla organizacji pozarządowych i Budżetu Obywatelskiego;

 6. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu środków zewnętrznych pozyskiwanych przez słupskie instytucje kultury;

 7. współorganizowanie wydarzeń realizowanych przez Wydział;

 8. prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury, przygotowywanie wypisów z rejestru;

 9. publikacja uchwał w dzienniku urzędowym;

 10. obsługa Wydziału w zakresie prowadzenia kontroli zewnętrznych;

 11. prowadzenie spraw finansowych związanych z instytucjami kultury oraz przygotowywanie umów na dotacje celowe dla słupskich instytucji kultury;

 12. prowadzenie procedur związanych z powoływaniem dyrektorów słupskich instytucji kultury we współpracy z Referatem Zarządzania Kadrami;

 13. przygotowanie i przekazanie, na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych do archiwum zakładowego Urzędu Miasta, dokumentów z zakresu realizowanych zadań;

 14. prowadzenie dokumentacji z zakresu zapytań i interpelacji Radnych Rady Miasta;

 15. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału z zakresu działalności Wydziału.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum roczny staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. instytucji kultury i organizacji pozarządowych w Wydziale Kultury”, w terminie do dnia 30 września 2021 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja
o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3
NA STANOWISKO:

ds. instytucji kultury i organizacji pozarządowych w Wydziale Kultury.

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Kinga Pełka zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Kinga Pełka uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 18 na 30 możliwych do uzyskania.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
20 września 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
29 października 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek