Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. dróg i transportu w Referacie Polityki Transportowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. dróg i transportu

w Referacie Polityki Transportowej

w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 5. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 6. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego;

 2. umiejętność właściwego interpretowania przepisów prawnych;

 3. znajomość ustaw i rozporządzeń: ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawa o drogach publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego;

 4. umiejętność redagowania pism tzn. „lekkie pióro”;

 5. stan zdrowia pozwalający na pracę w terenie;

 6. umiejętności interpersonalne: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres oraz presję czasu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań dotyczących spraw z zakresu polityki transportowej.

Ważniejsze zadania:

 1. współpraca z Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie prowadzonych spraw;

 2. analiza dokumentacji opracowywanej przez zewnętrzne podmioty pod kątem zgodności z założeniami rozwoju mobilności i zrównoważonego transportu;

 3. prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem elektromobilności;

 4. współpraca z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o. o. w zakresie funkcjonowania i optymalizacji miejskiej komunikacji zbiorowej;

 5. podnoszenie wiedzy z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i zrównoważonej mobilności wśród mieszkańców;

 6. współudział przy opracowywaniu standardów technicznych dla infrastruktury przeznaczonej dla pieszych, rowerzystów i komunikacji zbiorowej;

 7. współudział przy sprawowaniu kontroli zarządczej nad Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie zarządzania drogami i transportem publicznym;

 8. realizacja zadań związanych z przepadkiem pojazdów na rzecz Miasta Słupska zgodnie z trybem i zasadami postępowania przyjętymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska;

 9. prowadzenie postępowania dotyczącego pojazdów zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego usuniętych na wniosek Policji lub Straży Miejskiej na podstawie art. 130a Prawo
  o ruchu drogowym;

 10. prowadzenie postępowania dotyczącego przejmowania na własność gminy (Miasta Słupska) pojazdów usuniętych przez Straż Miejską lub Policję w trybie art. 50a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, nieodebranych przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznanych za porzucone z zamiarem wyzbycia się;

 11. wyznaczenie jednostki prowadzącej parking strzeżony (przygotowywanie umowy, nadzór nad nią i realizacja);

 12. wykonywanie orzeczeń sądu o przepadku pojazdów na rzecz Miasta Słupska w trybie art. 130a ust. 10 ustawy, na zasadach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawie Prawo o ruchu drogowym (art. 130a ust. 10F);

 13. prowadzenie postępowań w sprawie wykorzystywania drogi w sposób szczególny, zakończone decyzją administracyjną np. Bieg Niepodległości oraz uzgodnienia tras przemarszów religijnych.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w terenie;

 5. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kwestionariusz osobowy;

 5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 6. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopię świadectw pracy, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. dróg i transportu w Referacie Polityki Transportowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska”, w terminie do dnia 14 lutego 2022 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

ds. dróg i transportu w Referacie Polityki Transportowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Informuję, że w wyniku naboru na wymienione stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym i nie rekomenduje kandydatów do zatrudnienia, ponieważ uzyskali poniżej 50% punktów możliwych do uzyskania.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
4 lutego 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
18 lutego 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek