Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. zasobu Skarbu Państwa w Referacie Budżetu, Opłat i Skarbu Państwa w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. zasobu Skarbu Państwa

w Referacie Budżetu, Opłat i Skarbu Państwa

w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. ogólny staż pracy: minimum 1 rok;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawnych:

  1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

  2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (w szczególności w zakresie przepisów prawa dot. Nieruchomości);

 2. mile widziane wykształcenie z obszaru dotyczącego gospodarowania nieruchomościami;

 3. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego;

 4. dobra znajomość obsługi komputera oraz arkusza kalkulacyjnego EXCEL;

 5. umiejętność redagowania pism/aktów prawa miejscowego;

 6. umiejętności interpersonalne: komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętności analityczne, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Stanowisko związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w tym współpraca z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku w zakresie prowadzonych spraw.

Ważniejsze zadania:

 1. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa, w tym wynajmowaniem, wydzierżawianiem (w procedurze przetargowej i bezprzetargowej) ubezpieczeniem i zabezpieczeniem nieruchomości oraz przygotowywaniem wniosków do sądu.

 2. uwłaszczanie osób prawnych na gruntach Skarbu Państwa;

 3. obciążanie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowanie, służebność, hipoteka);

 4. przygotowywanie danych do projektu budżetu w zakresie planów dochodów i wydatków z uwzględnieniem środków przekazywanych do budżetu Miasta Słupska na realizację zadań zleconych;

 5. prowadzenie wykazów nieruchomości należących do Skarbu Państwa, w ramach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości;

 6. regulacja stanów prawnych nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, w tym podejmowanie czynności związanych z ujawnianiem prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych w księgach wieczystych lub ewentualnym ich wykreśleniem w zakresie prowadzonych spraw;

 7. opracowanie planów rzeczowo-finansowych z zakresu potrzeb wynikających z prowadzonych spraw oraz bieżąca kontrola wykonania, będącej w dyspozycji części budżetu, po stronie dochodów i wydatków, w celu niedopuszczenia do naruszenia dyscypliny finansów publicznych;

 8. prowadzenie rejestrów oraz przygotowywanie sprawozdań, materiałów zbiorczych itp. w zakresie prowadzonych spraw;

 9. prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących minimum roczny staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu w Urzędzie Miejskim
w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. zasobu Skarbu Państwa w Referacie Budżetu, Opłat i Skarbu Państwa w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami”, w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

ds. zasobu Skarbu Państwa

w Referacie Budżetu, Opłat i Skarbu Państwa

w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami.

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Aneta Królikowska zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Aneta Królikowska uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 24 na 30 możliwych do uzyskania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
17 lutego 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
30 marca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek