Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. uchodźców w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. uchodźców

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 5. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 6. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawnych: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o zarządzaniu kryzysowym, ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

 2. mile widziana znajomość języka angielskiego lub ukraińskiego;

 3. mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku administracja, lub finanse lub zarządzanie i marketing;

 4. prawo jazdy kat. B;

 5. znajomość edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego;

 6. mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego;

 7. umiejętności interpersonalne: dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność argumentowania i prowadzenia negocjacji, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres i zmęczenie, analityczne myślenie, zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, samodzielność, umiejętność analityczna, zrozumienie czytanego tekstu i jego właściwej interpretacji, właściwe wysławianie się.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Stanowisko ds. uchodźców realizuje zadania z zakresu zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.

Ważniejsze zadania:

 1. obsługa punktu przyjęć wniosków o świadczenie pieniężne podmiotom oraz osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, którzy zapewnili na własny koszt, na terenie miasta zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom;

 2. udzielanie informacji telefonicznej w tym zakresie;

 3. przyjmowanie stosownych wniosków w wersji papierowej i elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP;

 4. weryfikacja złożonych wniosków w zakresie ich zgodności z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy;

 5. prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami w zakresie poprawnego składania wniosków i dołączonych załączników;

 6. informowanie wnioskodawców o odmowie wypłaty świadczenia;

 7. prowadzenie zbiorczego zestawienia złożonych wniosków;

 8. prowadzenie rozliczeń finansowych w powyższym zakresie;

 9. przygotowanie niezbędnej dokumentacji finansowej;

 10. obsługa programów finansowych;

 11. publikowanie informacji w zakresie uprawnień pomocowych obywatelom Ukrainy;

 12. współpraca z organizacjami pozarządowymi;

 13. współpraca ze stowarzyszeniami zrzeszającymi obywateli Ukrainy;

 14. współpraca z podmiotami kwaterującymi i żywiącymi obywateli Ukrainy;

 15. współdziałanie z Wydziałami Urzędu Miejskiego i samodzielnymi stanowiskami, Komisją Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku, służbami i inspekcjami, jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami i przedsiębiorcami miasta, a także Siłami Zbrojnym RP i Wojewodą Pomorskim;

 16. udział w opracowywaniu analiz, statystyk, opracowań i zestawień w zakresie realizowanych spraw;

 17. przygotowywanie umów i porozumień w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

 18. przygotowywanie wykazu niezbędnych potrzeb w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy oraz ich pozyskiwanie;

 19. pozyskiwanie środków finansowych;

 20. realizacja wszelkich możliwych działań niezbędnych do realizacji pomocy;

 21. prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej w zakresie pozyskanych materiałów i produktów;

 22. udział w realizacji innych zadań wydziału.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, na piętrze, bez windy.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kwestionariusz osobowy;

 5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 6. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. uchodźców w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego”, w terminie do dnia 6 maja 2022 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

ds. uchodźców

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Linsztet zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Agnieszka Linsztet uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 27 na 30 możliwych do uzyskania.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
12 maja 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek