Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA - WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

Kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo lub administracja;

 4. staż pracy: co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

II. Wymagania dodatkowe:

 1. bardzo dobra znajomość przepisów prawa niezbędnych do pracy na ww. stanowisku:

  - ustawa prawo o aktach stanu cywilnego;

  - ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy;

  - ustawa o zmianie imion i nazwisk;

  - ustawa kodeks postępowania administracyjnego;

  - ustawa kodeks cywilny;

  - ustawa prawo prywatne międzynarodowe;

  - ustawa o samorządzie gminnym;

  - ustawa o pracownikach samorządowych;

  - ustawa o ochronie danych osobowych;

 2. mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;

 3. mile widziana znajomość oprogramowania „Źródło”;

 4. zdolności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność argumentowania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność kierowania zespołem, odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku odpowiedzialna będzie m. in. za:

 1. wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. Z 2021 r. poz. 709 z późn. zm.)

 2. określenie struktur wewnętrznych USC oraz formy i metody pracy, dokonywanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności między pracownikami, realizację zasad polityki kadrowej;

 3. ustalenie planu pracy USC, sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonywanych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy USC;

 4. udzielanie pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu zagadnień problemowych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy w USC;

 5. zapewnienie, aby uroczystości związane z zawieraniem małżeństw oraz jubileusze pożycia małżeńskiego odbywały się w uroczystej formie;

 6. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad rejestracją małżeństw oraz zmianą imion i nazwisk.

Ważniejsze zadania:

 1. planowanie i organizacja pracy USC;

 2. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w urzędzie i poza nim, wyborze nazwiska, uznaniu ojcostwa, zmianie imion dziecka, powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego;

 3. rejestracja aktów stanu cywilnego:urodzeń, małżeństw, zgonów;

 4. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;

 5. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

 6. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju;

 7. wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;

 8. wydawanie decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk;

 9. sporządzanie wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości jubileuszowych.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. stres związany z podejmowaniem decyzji kierowniczych;

 5. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego” w terminie do dnia 16 maja 2022 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Informuję, że w wyniku naboru na wymienione stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata:

Komisja Rekrutacyjna zakończyła procedurę naboru na stanowisko, którego nabór dotyczy, z uwagi na brak ofert.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
5 maja 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
23 maja 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek