Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. informatycznych - Administrator Systemów Informatycznych w Referacie Informatycznym w Wydziale Administracyjno-Technicznym

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. informatycznych – Administrator Systemów Informatycznych

w Referacie Informatycznym

w Wydziale Administracyjno-Technicznym

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na ww. stanowisku;

 5. znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne poruszanie się w dokumentacji technicznej;

 6. podstawowa umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych (przełączniki, routery);

 7. znajomość działania usług sieciowych: poczty, autoryzacji użytkowników;

 8. znajomość systemów klienckich Windows na poziomie administracji stacją roboczą w środowisku domenowym, znajomość aplikacji wykorzystywanych w pracach biurowych;

 9. znajomość zagadnień związanych z monitoringiem aplikacji i usług;

 10. znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;

 11. administracja użytkownikami oraz ich uprawnieniami w domenie Active Directory;

 12. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 13. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza w zakresie administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego;

 2. znajomość przepisów:

  1) ustawy o samorządzie gminnym;

  2) ustawy o pracownikach samorządowych;

  3) ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

  4) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

 3. doświadczenie w administrowaniu systemami informatycznymi;

 4. samodzielność w działaniu i właściwe wyznaczanie priorytetów w realizacji zadań;

 5. umiejętność pracy pod presją czasu;

 6. umiejętność podejmowania decyzji;

 7. umiejętności analityczne i negocjacyjne;

 8. wysoki poziom kultury osobistej;

 9. umiejętność pracy w zespole oraz zgłaszania własnych pomysłów;

 10. umiejętność motywowania i wspierania innych w działaniu;

 11. umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielnego działania;

 12. wysoki poziom umiejętności komunikacji ukierunkowanych na obsługę klienta wewnętrznego;

 13. chęć nauki nowych rozwiązań i technologii;

 14. zaangażowanie i inicjatywa w działaniu, nastawienie na poszukiwanie rozwiązań.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Realizowanie zadań merytorycznych polegających na administrowaniu systemami informatycznymi.

Ważniejsze zadania:

 1. pełnienie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych;

 2. wsparcie użytkowników i obsługa Help Desk;

 3. administracja systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach Urzędu Miejskiego w Słupsku ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zgromadzonych danych oraz sprzętu;

 4. zapewnienie bezpieczeństwa danych cyfrowych przechowywanych w ramach infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Słupsku;

 5. zapewnienie ciągłości działania krytycznych systemów informatycznych utrzymywanych przez Urząd Miejski w Słupsku;

 6. pomoc pracownikom UM w Słupsku w zakresie eksploatacji sprzętu i oprogramowania;

 7. analizowanie i usuwanie usterek w systemach informatycznych UM Słupsku;

 8. nadzorowanie wykonania kopii bezpieczeństwa danych oraz zabezpieczanie nośników z kopiami zapasowymi;

 9. współpraca z dostawcami sprzętu komputerowego, opiekunami serwisowymi itp.;

 10. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania na stanowiskach pracy UM w Słupsku;

 11. dokumentowanie procedur zarządzania usługami realizowanymi przez systemy teleinformatyczne;

 12. prowadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej oprogramowania;

 13. prowadzenie analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji;

 14. zarządzanie incydentami w obszarze bezpieczeństwa informacji;

 15. nadzór nad ewidencją sprzętu i oprogramowania eksploatowanego w Urzędzie Miejskim.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie świadectw ukończenia szkoły, kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących minimum 3-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji; o nieposzlakowanej opinii.

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. informatycznych – Administrator Systemów Informatycznych w Referacie Informatycznym w Wydziale Administracyjno-Technicznym”, w terminie do dnia 15 lipca 2022 roku. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu Urzędu Miejskiego w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

ds. informatycznych - Administrator Systemów Informatycznych w Referacie Informatycznym w Wydziale Administracyjno-Technicznym.

Informuję, że w wyniku naboru na wymienione stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata:

Komisja Rekrutacyjna zakończyła procedurę naboru na stanowisko, którego nabór dotyczy, z uwagi na brak ofert spełniających wymagania formalne.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
5 lipca 2022
Informację opublikował:
Barbara Sobierańska
Data publikacji:
20 lipca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek