Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. egzekucji w postępowaniu administracyjnym w Referacie Egzekucji w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. egzekucji w postępowaniu administracyjnym
w Referacie Egzekucji
w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym, administracyjnym lub wyższe;

 4. ogólny staż pracy: minimum 3 lata stażu pracy w przypadku posiadania wyłącznie wykształcenia średniego lub 1 rok stażu pracy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawnych:

  1) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

  2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

  3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

 2. posiadanie prawa jazdy kat. B;

 3. umiejętność interpretacji przepisów prawnych;

 4. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;

 5. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego;

 6. znajomość języków obcych: mile widziana znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego;

 7. umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność argumentowania, zdolności analityczne, opanowanie, umiejętność łagodzenia konfliktów, samodzielność, inicjatywa, odpowiedzialność, skrupulatność, umiejętność pracy z ludźmi i w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, wysoka odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy własnej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

osoba zatrudniona na w/w stanowisku zajmować się będzie prowadzeniem spraw egzekucyjnych w postępowaniu administracyjnym.

Ważniejsze zadania:

 1. zabezpieczenie należności podlegających egzekucji administracyjnej i przymusowe ściąganie zaległości w zakresie należności stanowiących dochód Miasta Słupska;

 2. dokonywanie rozliczeń (księgowań) dotyczących wyegzekwowanych kwot oraz dokonywanie wpłat zainkasowanych od zobowiązanych;

 3. pozyskiwanie danych niezbędnych do ustalenia majątku dłużników;

 4. przyjmowanie i obsługa interesantów;

 5. przyjmowanie na siebie pełnej odpowiedzialności materialnej za pobrane od dłużników pieniądze i inne wartości;

 6. wystawianie postanowień w związku z umorzeniem lub zawieszeniem postępowania egzekucyjnego;

 7. przygotowywanie odpowiedzi w sprawie prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz odwołań, skarg i zażaleń dłużników.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku bez windy;

 5. praca wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością;

 6. praca w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie świadectw ukończenia szkoły, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących minimum 3-letni staż pracy w przypadku posiadania wyłącznie wykształcenia średniego lub roczny staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego lub zaświadczenia o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. egzekucji w postępowaniu administracyjnym
w Referacie Egzekucji w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami”
, w terminie do dnia 18 lipca 2022 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

ds. egzekucji w postępowaniu administracyjnym w Referacie Egzekucji w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami.

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Zakrzewska zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Katarzyna Zakrzewska uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 19 na 30 możliwych do uzyskania.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Małgorzata Jereczek Zastępca Dyrektora Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
7 lipca 2022
Informację opublikował:
Barbara Sobierańska
Data publikacji:
4 sierpnia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek