Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz spraw organizacyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Katastru

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego

oraz spraw organizacyjnych

w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Wydziale Geodezji i Katastru

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe o profilu geodezyjnym lub pokrewne;

 4. ogólny staż pracy: minimum 1 rok stażu pracy;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii;

 2. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych lub praca w jednostkach administracji publicznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego realizującej zadania z zakresu geodezji i kartografii;

 3. mile widziana znajomość oprogramowania Mdok, TurboEWID, KSAT;

 4. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego;

 5. Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, kreatywność, umiejętność argumentowania, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, samodzielność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

stanowisko dotyczy obsługi interesantów w zakresie udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi organizacyjnej i kancelaryjnej Wydziału Geodezji i Katastru.

Ważniejsze zadania:

 1. udostępnianie materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w szczególności kopii map ewidencyjnych i map zasadniczych oraz innych materiałów zasobu w związku ze zgłaszanymi pracami geodezyjnymi i na wniosek;

 2. wydawanie licencji określających zakres wykorzystania udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

 3. ustalanie i pobierane opłat za udostępniane materiały oraz inne dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

 4. prowadzenie sekretariatu wydziału, w tym rejestracja wniosków wpływających do wydziału w informatyczny systemie obiegu dokumentacji urzędowej oraz systemu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGIK);

 5. prowadzenie spraw (rejestracja wniosków oraz dokumentów wychodzących) z zakresu udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania wypisów i wyrysów oraz informacji z ewidencji gruntów i budynków;

 6. prowadzenie spraw organizacyjnych wydziału w tym zaopatrzenie wydziału w niezbędne materiały biurowe i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania;

 7. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w sprawach należących do wydziału.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących minimum roczny staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. kwestionariusz osobowy;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

 7. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz spraw organizacyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Katastru”, w terminie do dnia 25 lipca 2022 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

ds. organizacyjnych oraz udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Katastru.

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko został wybrany Pan Piotr Borowiński zamieszkały w Kobylnicy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydata zgodnie z kryterium punktowym, w której Pan Piotr Borowiński uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 30 na 30 możliwych do uzyskania.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Małgorzata Jereczek Zastępca Dyrektora Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
12 lipca 2022
Informację opublikował:
Barbara Sobierańska
Data publikacji:
3 sierpnia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek