Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. zakupów wspólnych w Wydziale Administracyjno-Technicznym

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. zakupów wspólnych

w Wydziale Administracyjno-Technicznym

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 5. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza w zakresie administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego;

 2. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji uregulowań prawnych z zakresu:

  1) ustawy prawo zamówień publicznych;

  2) ustawy o samorządzie gminnym;

  3) Kodeksu Cywilnego;

  4) Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

  5) ustawy o finansach publicznych;

 3. praktyczna znajomość zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych;

 4. samodzielność w działaniu i właściwe wyznaczanie priorytetów w realizacji zadań;

 5. umiejętność pracy pod presją czasu;

 6. wysoki poziom kultury osobistej;

 7. umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielnego działania;

 8. wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych ukierunkowanych na obsługę klienta wewnętrznego;

 9. zaangażowanie i inicjatywa w działaniu, nastawienie na poszukiwanie rozwiązań.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Realizowanie zadań merytorycznych związanych z udzielaniem zakupów wspólnych.

Ważniejsze zadania:

 1. tworzenie miejskiego systemu informacyjnego zawierającego dane na temat zużycia energii na terenie Miasta, a także zarządzanie i aktualizacja systemu;

 2. prowadzenie całokształtu spraw związanych z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej;

 3. prowadzenie wszystkich spraw w zakresie wybory Wykonawcy zobowiązanego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej;

 4. nadzór i koordynacja realizacji umowy na dostawę energii elektrycznej w ramach Słupskiej Grupy Zakupowej;

 5. organizowanie i monitorowanie procesów wyboru podmiotów mających świadczyć usługi w obszarze energetycznym (konsultacyjne, nadzorcze) oraz wyboru projektów z zakresu efektywności energetycznej
  (m. in. w budownictwie, transporcie, przemyśle, turystyce, handlu) i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które zostaną zrealizowane w Mieście;

 6. opiniowanie – uzgadnianie dla odbiorców energii wyboru nośnika do celów grzewczych dla nowych inwestycji i dla obiektów modernizowanych;

 7. podejmowanie działań zmierzających do oszczędności w zakresie zużycia energii w sektorze publicznym Miasta, w tym m. in. :

  - terminowe sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym i przekazywanie ich do księgowości,

  - koordynacja prac związanych z zakupem energii elektrycznej dla wszystkich jednostek miasta w ramach postępowania wspólnego,

  - analiza i aprobata umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej, gazu, monitoringu i analiza zużycia energii w obiektach Miasta (bieżący rejestr kosztów i wielkości energetycznych, informacja ogólna o obiektach);

  - współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie i zarządzanie energią;

 8. terminowe sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym i przekazywanie ich do księgowości;

 9. bieżąca kontrola wykonania będącej w dyspozycji części budżetu, po stronie dochodów i wydatków, w celu niedopuszczenia do naruszenia dyscypliny finansów publicznych;

 10. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw;

 11. prowadzenie bieżących spraw dotyczących zarządzania energią;

 12. prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Miasta Słupska oraz jego jednostek organizacyjnych;

 13. wybór brokera ubezpieczeniowego oraz współpraca z nim;

 14. współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w zakupach grupowych dotyczących ubezpieczeń, w tym gromadzenie danych z ww. jednostek;

 15. prowadzenie wszelkich spraw, koordynacja i nadzór nad realizacją ubezpieczeń w ramach grupy zakupowej;

 16. w przypadku, gdy ubezpieczenie ma być realizowane przez towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, prowadzenie wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia tego ubezpieczenia;

 17. prowadzenie bieżących spraw dotyczących ubezpieczeń;

 18. przyjmowanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i wprowadzanie danych i informacji z deklaracji do systemu informatycznego obsługującego tę ewidencję.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kwestionariusz osobowy;

 5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji; o nieposzlakowanej opinii.

 6. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. zakupów wspólnych w Wydziale Administracyjno-Technicznym”, w terminie do dnia 3 października 2022 roku. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu Urzędu Miejskiego w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

ds. zakupów wspólnych w Wydziale Administracyjno-Technicznym.

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Marta Korzeniecka zamieszkała w Redzikowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydata zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Marta Korzeniecka uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 26 na 30 możliwych do uzyskania


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
22 września 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
10 października 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek