Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. Skarbu Państwa i budżetu w Referacie Budżetu, Opłat i Skarbu Państwa w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. Skarbu Państwa i budżetu

w Referacie Budżetu, Opłat i Skarbu Państwa

w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie: średnie lub wyższe;

 4. ogólny staż pracy: minimum 3 lata stażu pracy w przypadku posiadania wyłącznie wykształcenia średniego lub 1 rok stażu pracy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie z obszaru dotyczącego gospodarowania nieruchomościami;

 2. znajomość przepisów prawnych:

  1) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

  2) Kodeks cywilny (w zakresie prawa do nieruchomości);

 3. znajomość obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego;

 4. umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność argumentowania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętności analityczne, odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Pracownik zatrudniony na ww. stanowisku zajmować się będzie planowaniem, analizą, sprawozdawczością i kontrolowaniem prawidłowości wykonania budżetu Miasta Słupska, w ramach środków dysponowanych przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami. Naliczaniem i aktualizowaniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, użytkowanie nieruchomości będących własnością Miasta Słupska i Skarbu Państwa.

Ważniejsze zadania:

 1. prowadzenie rejestru wymiaru opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;

 2. naliczanie i aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, użytkowania nieruchomości będących własnością Miasta Słupska i Skarbu Państwa;

 3. prowadzenie spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w tym wydawanie zaświadczeń;

 4. Wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zaświadczeń o wysokości opłat związanych z przekształceniem oraz innych informacji, zawiadomień i decyzji administracyjnych;

 5. przygotowywanie dokumentacji oraz przekazywanie jej do właściwego Sądu w związku z ujawnianiem w księgach wieczystych praw i innych ograniczeń, badanie zgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości w zakresie prowadzonych spraw;

 6. rozliczanie transz środków finansowych w zakresie otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych;

 7. przygotowywanie projektu deklaracji podatku od nieruchomości Skarbu Państwa;

 8. planowanie, analiza, sprawozdawczość i kontrolowanie prawidłowości wykonania budżetu Miasta Słupska, w ramach środków dysponowanych przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami;

 9. przygotowywanie projektu budżetu Wydziału, kontrola prawidłowości jego wykonania oraz przygotowanie sprawozdań z jego realizacji;

 10. obsługa systemu KSAT oraz LBPP w zakresie realizacji, planowania i wykonania budżetu;

 11. kontrola wydatków i dochodów pod kątem zgodności z planem budżetowym Wydziału;

 12. przygotowywanie wniosków o zmianę w budżecie w porozumieniu z Kierownikami Referatów;

 13. przygotowywani dokumentacji do rozliczeń finansowych w zakresie prowadzonych spraw.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie świadectw ukończenia szkoły, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących minimum 3-letni staż pracy w przypadku posiadania wyłącznie wykształcenia średniego lub roczny staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego lub zaświadczenia o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 6. kwestionariusz osobowy;

 7. oświadczenia: oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;

 8. kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, przesłać pocztą na adres Urzędu lub drogą elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP), z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. Skarbu Państwa i budżetu w Referacie Budżetu, Opłat i Skarbu Państwa w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami”, w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres 8 miesięcy w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu Urzędu Miejskiego w Słupsku. Po upływie tego okresu, dokumenty kandydatów zostaną protokolarnie zniszczone. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

ds. Skarbu Państwa i budżetu w Referacie Budżetu, Opłat i Skarbu Państwa w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami.

Informuję, że w wyniku naboru na wymienione stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydata zgodnie z kryterium punktowym i nie rekomenduje kandydata do zatrudnienia, ponieważ uzyskał poniżej 50% punktów możliwych do uzyskania.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
29 marca 2023
Informację zaktualizował:
Agnieszka Szwugier
Data aktualizacji:
8 maja 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek