Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko: konserwator w Wydziale Administracyjno-Technicznym

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

konserwator

w Wydziale Administracyjno-Technicznym

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe o profilu technicznym;

 4. znajomość podstaw elektryki, hydrauliki, prac malarskich i porządkowych;

 5. brak przeciwwskazań do pracy na wysokości;

 6. doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letni staż pracy potwierdzający wykonywanie zadań na stanowisku konserwatora;

 7. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 8. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 9. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętności interpersonalne: umiejętność dobrej organizacji pracy, umiejętność działania pod presją czasu, odporność na stres, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność, umiejętność koordynowania pracy własnej

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Realizowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem budynków administrowanych przez Urząd Miejski w Słupsku.

Ważniejsze zadania:

 1. wykonywanie wszystkich prac remontowo-budowlanych budynków Urzędu Miejskiego, w tym:

  - prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie);

  - planowanie i przeprowadzenie prac remontowo-malarskich o drobnym zasięgu np. zakładanie i naprawa wykładziny podłogowej, malowanie pomieszczeń biurowych, drzwi i okien, wykonywanie drobnych napraw murarskich;

  - wykrywanie i usuwanie na bieżąco wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości występujących w procesie użytkowania instalacji;

  - usuwanie awarii urządzeń, wyposażenia, stolarki, itp.;

  - dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki);

  - prace związane z konserwacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji);

  - drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek);

  - naprawa sprzętu i naprawa mebli;

  - ustawianie mebli na salach konferencyjnych Ratusza Miejskiego pod obrady sesji i spotkań;

  - wykonywanie prac związanych z transportem dokumentów, materiałów, artykułów, elementów wyposażenia pomieszczeń;

  - przegląd orynnowania i dbałość o jego drożność, w tym czyszczenie rewizji i osadników;

  - wykonywanie prac gospodarczych na zewnątrz budynków Urzędu Miejskiego (przycinanie żywopłotu, sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni szlaków komunikacyjnych);

  - codzienne sprawdzanie terenu wokół budynku Ratusza i Małego Ratusza pod kątem bezpieczeństwa i czystości;

  - wywieszanie i wymiana flag na budynkach Urzędu;

 2. zgłaszanie na bieżąco wszelkich awarii i usterek w budynkach Urzędu;

 3. zabezpieczenie mienia w obiekcie przed kradzieżą i dewastacją;

 4. dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy;

 5. pomoc przy obsłudze imprez organizowanych przez Urząd;

 6. przestrzeganie obowiązku wykonywania innych poleceń przełożonych dotyczących prac zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. obsługa elektronarzędzi;

 2. praca na wysokości do 3 m;

 3. wykonywanie ręcznych prac transportowych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kserokopie świadectw ukończenia szkoły);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 2-letni staż pracy potwierdzający wykonywanie zadań na stanowisku konserwatora lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na wysokości;

 6. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 7. kwestionariusz osobowy;

 8. oświadczenia: oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;

 9. kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, przesłać pocztą na adres Urzędu lub drogą elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP), z dopiskiem „Nabór na stanowisko konserwatora w Wydziale Administracyjno-Technicznym”, w terminie do dnia 8 maja 2023 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres 8 miesięcy w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu Urzędu Miejskiego w Słupsku. Po upływie tego okresu, dokumenty kandydatów zostaną protokolarnie zniszczone. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

konserwator w Wydziale Administracyjno-Technicznym.
Informuję, że w wyniku naboru na wymienione stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata:

Komisja Rekrutacyjna zakończyła procedurę naboru na stanowisko, którego nabór dotyczy, z uwagi na brak ofert spełniających wymagania formalne.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
26 kwietnia 2023
Informację zaktualizował:
Agnieszka Szwugier
Data aktualizacji:
15 maja 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek