Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. monitoringu i zarządzania kryzysowego w Wydziale Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA - WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. monitoringu i zarządzania kryzysowego

w Wydziale Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSKNabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie średnie lub wyższe;

 4. ogólny staż pracy: minimum 3 lata stażu pracy w przypadku posiadania wyłącznie wykształcenia średniego lub 1 rok stażu pracy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej;

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawnych: Kodeks Wykroczeń, ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym;

 2. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;

 3. znajomość edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego;

 4. umiejętności interpersonalne: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

osoba zatrudniona na w/w stanowisku zajmować się będzie wykonywaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz obsługi monitoringu Miasta Słupska .

Ważniejsze zadania:

 1. pełnienie etatowego dyżuru, zgodnie z opracowanym harmonogramem pracy w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego innych organów administracji publicznej;

 3. nadzorowanie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

 4. współpracowanie z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

 6. realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

 7. prowadzenie stałej wymiany informacji dotyczącej zagrożeń i podejmowanych działań przez odpowiednie służby, inspekcje i straże podczas reagowania kryzysowego;

 8. koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo–ochronnych prowadzonych przez podmioty biorące udział w reagowaniu kryzysowym na terenie miasta;

 9. udział w dokonywaniu oceny zdarzeń kryzysowych na miejscu ich wystąpienia w zakresie propozycji podejmowanych działań;

 10. ujawnianie i przekazywanie Dyżurnemu Straży Miejskiej lub Dyżurnemu Policji informacji dotyczących zdarzeń w celu podjęcia interwencji w zakresie:

  - ujawnionych wykroczeń i przestępstw;

  - naruszenia spokoju i pordku publicznego;

  - katastrof lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniami;

  - występujących zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzkiego;

  - naruszenia porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

  - występujących zjawisk kryminogennych;

  - awarii technicznych oraz innych miejscowych zagrożeń;

  - zdarzeń związanych z ochroną obiektów komunikacyjnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  -
  zdarzeń z udziałem osób nietrzeźwych, które swoim zachowaniem dają powód zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.

 11. rzetelne i bieżące prowadzenie następującej dokumentacji:

  - raportu z przebiegu dyżuru prowadzonego w Książce monitoringu wizyjnego (raport powinien zawierać w szczególności: zaobserwowane zdarzenia, przerwy w pracy systemu i poszczególnych kamer, awarie systemu, udostępnienie stanowiska do konserwacyjnych i związanych z usunięciem awarii oraz inne zdarzenia mające istotne znaczenie dla rejestracji obrazu, raport sporządzany jest na bieżąco podczas prowadzonej obserwacji);

  - notatki służbowej dokumentującej zaobserwowane zdarzenia, w tym przestępstwa, wykroczenia i inne naruszenia prawa (notatka sporządzana jest wyłącznie w przypadku zaistnienia zdarzenia w postaci przestępstwa, wykroczenia lub innego naruszenia prawa);

  - rejestru udostępniania nagrań z systemu monitoringu (nagrania z systemu monitoringu udostępnia się na pisemny wniosek organów, wydane nagranie rejestruje się w Rejestrze udostępnień nagrań z systemu monitoringu).

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa podczas obserwacji i rejestracji zdarzeń za pomocą urządzeń monitorujących;

 2. praca stresująca i monotonna;

 3. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 4. praca w systemie zmianowym, w tym w porze nocnej;

 5. praca w budynku bez windy.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie świadectw ukończenia szkoły, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących minimum 3-letni staż pracy w przypadku posiadania wyłącznie wykształcenia średniego lub roczny staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego lub zaświadczenia o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 6. kwestionariusz osobowy;

 7. oświadczenia: oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;

 8. kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, przesłać pocztą na adres Urzędu lub drogą elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP), z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: ds. monitoringu i zarządzania kryzysowego w Wydziale Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego”,
w terminie do dnia 29 maja 2023 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez okres 8 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miejski w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

ds. monitoringu i zarządzania kryzysowego w Wydziale Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego.

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko został wybrany Pan Krzysztof Małczuk zamieszkały w Zielinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydata zgodnie z kryterium punktowym, w której Pan Krzysztof Małczuk uzyskał najwyższą liczbę punktów tj. 25 na 30 możliwych do uzyskania.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektorka Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
19 maja 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
19 maja 2023
Informację zaktualizował:
Barbara Sobierańska
Data aktualizacji:
15 czerwca 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek