Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownik Referatu w Referacie Gospodarki Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy:

Kierownik Referatu

w Referacie Gospodarki Komunalnej

w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika (zastępstwo).

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe o specjalności: ochrona przyrody lub pokrewne (ochrona środowiska, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, geografia, architektura krajobrazu) lub prawo, administracja;;

 4. ogólny staż pracy: minimum 5 lat;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność kierowania zespołem;

 2. umiejętność interpretowania przepisów prawnych;

 3. znajomość przepisów prawnych:

  1) ustawa o ochronie przyrody;

  2) ustawa o ochronie zwierząt;

  3) ustawa o samorządzie gminnym;

  4) Kodeks postępowania administracyjnego;

 4. umiejętności obsługi komputera, systemów informatycznych;

 5. prawo jazdy kat. B;

 6. mile widziana praca w administracji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz na stanowiskach kierowniczych;

 7. umiejętności redagowania pism tzw. „lekkie pióro”;

 8. umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętności argumentowania, kreatywność, umiejętności pracy w zespole, odporność na stres, dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

Pracownik zatrudniony na stanowisku Kierownika Referatu wykonywać będzie pracę w siedzibie Urzędu jak również na terenie Miasta Słupska.

Ważniejsze zadania:

 1. nadzorowanie, kierowanie i koordynacja pracy podległych pracowników w zakresie głównie:

  - ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem zieleni,

  - ochrony zwierząt,

  - odnowy gatunkowej roślin i zwierząt,

  - udzielania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska,

 2. załatwianie skarg i wniosków w zakresie spraw referatu;

 3. nadzór nad realizacją Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Słupska w zakresie zadań realizowanych przez referat;

 4. realizacja zdań wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla województwa Pomorskiego w zakresie zadań realizowanych przez referat;

 5. nadzór nad realizacja Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi;

 6. opracowanie planów oraz sprawozdań rzeczowo – finansowych w zakresie spraw prowadzonych przez referat;

 7. bieżąca kontrola wykonania, będącej w dyspozycji Wydziału części budżetu, po stronie dochodów i wydatków, w celu niedopuszczenia do naruszenia dyscypliny finansów publicznych;

 8. nadzór nad realizacją zadań prowadzonych we współpracy z organizacjami pozarządowymi;

 9. zamawianie, nadzorowanie realizacji oraz rozliczanie usług, dostaw oraz robót w zakresie pracy referatu;

 10. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, w tym przygotowywanie projektów zezwoleń;

 11. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów z zakresu ochrony przyrody, w tym stosowanie sankcji administracyjnych wobec osób fizycznych oraz podmiotów je naruszających;

 12. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnianiu zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

 13. prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i utrzymaniem obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających prawnej ochronie, np. pomników przyrody;

 14. ustanawianie nowych form ochrony, tj. pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w drodze uchwały rady gminy, a w razie potrzeby również ich znoszenie;

 15. prowadzenie rejestrów wprowadzonych form ochrony przyrody oraz wprowadzenie przewidzianych w przepisach zakazów dla danej formy ochrony przyrody.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących minimum 5-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń
  o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 6. kwestionariusz osobowy;

 7. oświadczenia: oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;

 8. kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, przesłać pocztą na adres Urzędu lub drogą elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP), z dopiskiem
: „Nabór na stanowisko
Kierownik Referatu w Referacie Gospodarki Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska”, w terminie do dnia 1 września 2023 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres 8 miesięcy w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu Urzędu Miejskiego w Słupsku. Po upływie tego okresu, dokumenty kandydatów zostaną protokolarnie zniszczone. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

Kierownik Referatu w Referacie Gospodarki Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Daria Gomółka zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydata zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Daria Gomółka uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 19 na 30 możliwych do uzyskania.

W związku z rezygnacją z zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Słupsku Pani Darii Gomółki informuję, że zakończona została procedura naboru bez wybrania kandydata na stanowisko, którego nabór dotyczy.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Edyta Kostarczyk Dyrektorka Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
14 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Barbara Sobierańska
Data publikacji:
14 sierpnia 2023
Informację zaktualizował:
Agnieszka Szwugier
Data aktualizacji:
22 września 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek