Praca

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko ds. płac w Dziale Płac w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu

status: zamkniete

KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

ds. płac

w Dziale Płac

w Wydziale Zarządzania Kadrami

i Organizacji Urzędu

w wymiarze etatu: pełnym

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU

PLAC ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. ogólny staż pracy: minimum 2 lata stażu pracy, w tym minimum rok w obszarze płac;

 5. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

 6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość arkusza kalkulacyjnego;

 2. dobra znajomość przepisów dot. prawa pracy, podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych;

 3. umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

 4. mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej (w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego);

 5. umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, terminowość, samodzielność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku odpowiedzialna będzie za obsługę płacową pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku, w tym kompleksowe prowadzenie dokumentacji płacowej.

Ważniejsze zadania:

 1. sporządzanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wypłat:

  a) wynagrodzeń i innych należności pracowniczych wynikających z umów o pracę;

  b) wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło z osobami fizycznymi;

  c) diet dla radnych;

  d) wynagrodzeń dla członków komisji ustanowionych przez Prezydenta;

  e) nagród pieniężnych ustanowionych przez Prezydenta dla osób fizycznych;

  f) stypendiów sportowych i kulturalnych;

  g) ryczałtów samochodowych;

  h) ekwiwalentu za pranie sortów mundurowych;

 2. prowadzenie wszystkich spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym ZUS pracowników Urzędu;

 3. obliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy;

 4. prowadzenie ewidencji przychodów w postaci kartotek wynagrodzeń poszczególnych osób fizycznych;

 5. obliczanie, pobieranie i rozliczanie zaliczek podatku dochodowego ze stosunku pracy, umów zleceń, umów o dzieło zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 6. sporządzanie i przekazywanie do urzędów skarbowych informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,

 7. sporządzanie do GUS okresowych sprawozdań o zatrudnieniu i wynagradzaniu pracowników Urzędu;

 8. wykonywanie czynności w zakresie określonym przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w szczególności:

  a) sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne;

  b) ustalanie uprawnień do wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i innych;

  c) sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla celów emerytalno-rentowych;

  d) sporządzanie raportów imiennych o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek przez pracowników Urzędu;

 9. sporządzanie kalkulacji funduszu płac pracowników Urzędu na potrzeby planowania budżetu;

 10. zgłaszanie do wskazanej instytucji finansowej, odprowadzanie składek oraz dokonywanie innych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Pracowniczych Planów Kapitałowych.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

 3. wymuszona pozycja ciała;

 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda i łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością;

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;

 3. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

 4. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 2-letni staż pracy, w tym minimum rok w obszarze płac lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 5. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 6. kwestionariusz osobowy;

 7. oświadczenia: oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;

 8. kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI. Prezydent może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.
VII. Urząd Miejski powiadamia kandydatów o zakończeniu procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, przesłać pocztą na adres Urzędu lub drogą elektroniczną na elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP), z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. płac w Dziale Płac w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu”, w terminie do dnia 10 listopada 2023 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.slupsk.pl/praca) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres 8 miesięcy w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu Urzędu Miejskiego w Słupsku. Po upływie tego okresu, dokumenty kandydatów zostaną protokolarnie zniszczone. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu.

Ponadto Urząd Miejski w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU, PLAC ZWYCIĘSTWA 3

NA STANOWISKO:

ds. płac w Dziale Płac w Wydziale Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu.

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Stromann-Lech zamieszkała w Główczycach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydata zgodnie z kryterium punktowym, w której Pani Małgorzata Stormann-Lech uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 20 na 30 możliwych do uzyskania.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Edyta Kostarczyk Dyrektor Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
25 października 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Szwugier
Data publikacji:
25 października 2023
Informację zaktualizował:
Agnieszka Szwugier
Data aktualizacji:
24 listopada 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek