Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Grottgera 17b

składanie ofert: 16.03.2016 15:00 • sekretariat Wydziału Gospodarki NIeruchomościami pok. 217
otwarcie ofert: 22.03.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 11 miasta Słupska przy ulicy Artura Grottgera 17b


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 239/1 o powierzchni 1835m² zabudowanej budynkiem niemieszkalnym ( hala sportowa z zapleczem) o powierzchni użytkowej 1554,03 m².

cena wywoławcza do rokowań wynosi 389.000,- zł

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00067440/2.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny sportu i rekreacji, istniejąca hala sportowa ( 30.US). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu ( 30.US) w/w planu zagospodarowania.

Obiekt położony przy ulicy Grottgera 17b figuruje w gminnej ewidencji zabytków województwa pomorskiego jako inne zabytki nieruchome i podlega uwarunkowaniom zgodnym z zapisami obowiązującego mpzp „Krzywoustego”. W przypadku przeprowadzania działań inwestycyjnych w obiekcie ustala się obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przez teren działki nr 239/1 przechodzą sieci infrastruktury technicznej: linie energetyczne, ciepłociąg, kanalizacja deszczowa. Na działce znajdują się studzienki kanalizacyjne, pojedyncze drzewa.

Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Część działki nr 239/1 objęta jest umową użyczenia do 31.05.2016r. na wykonanie docieplenia ścian budynku położonego przy ulicy Grottgera 18A.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 09.12.2015r. wynosiła 647.000,-zł, w drugim przetargu organizowanym w dniu 28.01.2016r. wynosiła 389.000,- zł.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 07.03.2016r. o godz. 1500.

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Grottgera 17b – działka nr 239/1” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) w terminie do 16.03.2016r. do godz.1500.

Rokowania odbędą się w dniu 22.03.2016r. o godzinie 1000 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 39.000,- zł na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08114011530000217542001011.

Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 59 8488330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl ( mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna

lub inny podmiot,

2. datę sporządzenia zgłoszenia,

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki

bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
10 lutego 2016
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
17 lutego 2016
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
10 lutego 2016
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
17 lutego 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek