Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Słupska ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu użytkowego) położonej w Słupsku przy ulicy Kilińskiego 8-Partyzantów 33

rozpoczęcie przetargu: 26.04.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

Prezydent Miasta Słupska ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu użytkowego) położonej w Słupsku przy ulicy Kilińskiego 8-Partyzantów 33 stanowiącej własność Miasta Słupsk.

Lokal użytkowy położony na parterze budynku przy ul. Kilińskiego 8-Partyzantów 33, o pow. 150,20m2 wraz z udziałem95/1000 w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu nr 737/1 i 737/2 o pow.860m2 w obrębie 6,KW 32624.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 498.113,00 zł w tym :

cena lokalu: 478.757,00 zł

cena udziału 95/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu:19.356,00zł

wadium : 49.850,00 zł

postąpienie nie mniej niż: 4.990,00 zł

Pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25% wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 3% wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku,począwszy od 2017 roku. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana , nie częściej niż raz na trzy lata. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 19.06.2099 roku.

Nieruchomość położona przy ulicy Kilińskiego 8-Partyzantów 33 znajduje się na terenie miasta, na którym obowiązuje MPZP „Śródmieście”-tereny o funkcji zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej(52 MW,U) Obiekt znajduje się w wykazie innych zabytków nieruchomych znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Przetarg odbędzie się 26.04.2016 roku o godz.10 00 w sali 211 Urzędu Miejskiego (II piętro)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 20.04.2016 rokuna konto: Miasto Słupsk, Wydział Finansowy, Referat Dochodów mBANK SA nr rachunku 08114011530000217542001011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 598488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl. Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 18.04.2016 roku o godzinie 15ºº.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu

z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 lutego 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
24 lutego 2016
Nazwa pliku:
Zdjecia
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 lutego 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
24 lutego 2016
Nazwa pliku:
rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 lutego 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
24 lutego 2016
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 lutego 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
24 lutego 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek