Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Długiej

składanie ofert: 30.03.2016 15:00 • sekretariat Wydziału Gospodarki NIeruchomościami pok. 217
otwarcie ofert: 5.04.2016 12:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Słupska przy ulicy Długiej


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 1058 o powierzchni 2919m²

cena wywoławcza do rokowań wynosi 300.000,- zł

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00098183/8.

Do ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jaracza” na terenie o funkcji: tereny mieszkaniowe wielorodzinne ( 02.2.MW). Przez teren 2.MW należy zapewnić ogólnodostępne, całodobowe przejście piesze do terenu zielonego 36.ZP. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu ( 02.2.MW) w/w planu zagospodarowania.

Ustala się obowiązek usytuowania pierwszego budynku wzdłuż obowiązującej linii zabudowy, jako uzupełnienie pierzei ulicy Długiej.

Przez teren przedmiotowej nieruchomości przebiegają sieci infrastruktury technicznej: ciepłownicze, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna.

W przypadku planowanej inwestycji kolidującej z siecią ciepłowniczą inwestor zobowiązany będzie do jej przebudowy na własny koszt w uzgodnieniu i na warunkach technicznych określonych przez COFELY EC Słupsk Sp. z o.o.

Na działce znajduje się wiata, włazy kanalizacyjne, pojedyncze drzewa i krzewy.

Nieruchomość jest częściowo ogrodzona, teren porozbiórkowy.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 05.11.2015r. wynosiła 631.000,-zł, w drugim przetargu organizowanym w dniu 18.12.2015r. i trzecim w dniu 15.02.2016r. wynosiła 325.000,- zł.

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Długa – działka nr 1058” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) w terminie do 30.03.2016r. do godz.1500.

Rokowania odbędą się w dniu 05.04.2016r. o godzinie 1200 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 30.000,- zł na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08114011530000217542001011.

Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 59 8488330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl ( mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna

lub inny podmiot,

2. datę sporządzenia zgłoszenia,

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki

bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
23 lutego 2016
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
26 lutego 2016
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
23 lutego 2016
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
26 lutego 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek