Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Szarych Szeregów 6

składanie ofert: 6.05.2016 14:00 • sekretraiat Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pok. 217
otwarcie ofert: 11.05.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Słupska przy ulicy Szarych Szeregów 6


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 730/2 o powierzchni 832 m² zabudowana budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 1006,22 m²

cena wywoławcza do rokowań wynosi 700.000 zł

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00018038/3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: zabudowy usługowej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania terenu zostały zapisane w karcie terenu (48 MW,U) w/w planu zagospodarowania.

Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym w infrastrukturę techniczną. Możliwość podłączenia do pozostałej infrastruktury należy uzgodnić z gestorami sieci. Przez działkę nr 730/2 przebiega sieć kanalizacyjna oraz ciepłownicza. Na w/w działce znajdują się włazy kanalizacyjne. Nieruchomość w całości jest ogrodzona.

Obiekt znajdujący się na przedmiotowej działce figuruje w gminnej ewidencji zabytków i w związku z tym podlega uwarunkowaniom zgodnym z zapisami obowiązującymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście”.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 23.11.2015r. wynosiła 783.000 zł, w drugim przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu15.02.2016r. wynosiła 783.000 zł.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 25.04.2016r. o godz. 15°°.

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Szarych Szeregów 6 – działka nr 730/2” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 ( II piętro - sekretariat Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) w terminie do 06.05.2016r. do godz.1400.

Rokowania odbędą się w dniu 11.05.2016r. o godzinie 1000 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 70.000 zł na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 59 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna

lub inny podmiot,

2. datę sporządzenia zgłoszenia,

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki

bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 lutego 2016
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
29 lutego 2016
Nazwa pliku:
mapa_informacja_mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 lutego 2016
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
29 lutego 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek