Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania na sprzedaż nieruchomości (lokalu użytkowego) położonej w Słupsku przy ul.Krasińskiego 13, stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 5.04.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

Prezydent Miasta Słupska ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości (lokalu użytkowego) położonej w Słupsku przy ul.Krasińskiego 13, stanowiącej własność Miasta Słupsk.

Lokal użytkowy położony na parterze w budynku przy ul. Krasińskiego 13, o pow. 29,91 m2wraz z udziałem 466/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 483/2 o pow.210m2 w obrębie 6, KW 32142 i własności wspólnych części budynku.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi: 49.800,00 zł w tym:

cena lokalu: 47.500,00 zł

cena udziału 466/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu:2.300,00zł

Pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25% wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 3% wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od 2017 roku. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 07.06.2090 roku.

Nieruchomość położona przy ulicy Krasińskiego 13, znajduje się na terenie miasta na którym obowiązuje MPZP pn „Mickiewicza”. Tereny adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w pierzejach(13.1.MWU)

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 08.10. 2015 roku wynosiła 99.600,00 zł, w drugim przetargu ustnym organizowanym w dniu 15.12.2015 roku wynosiła 90.000,00 zł.

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Krasińskiego 13” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 ( II piętro -sekretariat Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) w terminie do dnia 25.03.2016 roku do godz.15ºº.

Rokowania odbędą się w dniu 05.04.2016 roku o godzinie 10ºº w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.)

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 5.000,00zł na konto: mBank S.A. numer 08114011530000217542001011 .

Osobie, która wygra rokowania a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 215 tut. urzędu (tel.59 8488410).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia zgłoszenia,

3.oświadczenie,że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
2 marca 2016
Nazwa pliku:
Zdjecia
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 lutego 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
2 marca 2016
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 lutego 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
2 marca 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek