Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na "Wykonanie robót geodezyjnych na potrzeby Miasta Słupska "

składanie ofert: 11.02.2005 12:00 • sekretariacie Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pok.217
otwarcie ofert: 11.02.2005 12:30 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
Prezydent Miasta Słupska ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na "Wykonanie robót geodezyjnych na potrzeby Miasta Słupska "

W przetargu mogą wziąć udział osoby nie wykluczone z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 i spełniające warunki z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz. 177 z późń. zm.).
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (nieodpłatnie) osobiście w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 pokój nr 214 (II piętro), w godzinach 9.00-15.00.
Przedmiotem zamówienia są bieżące prace geodezyjne związane z podziałami nieruchomości i wznowieniem znaków granicznych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2005r.
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena – 80%, termin realizacji – 20%.
Wadium w wysokości 500,00 zł należy wpłacić w kasie urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku nr 76124037701111000040681904 przed upływem terminu składania ofert.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Ryszard Maksymowicz – Kierownik Referatu Geodezji Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku, pokój nr 214, tel.(059)8488344.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
17 stycznia 2005
Informację opublikował:
Monika Zdanowicz
Data publikacji:
17 stycznia 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek