Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul A. Krajowej 34

składanie ofert: 9.08.2016 15:00 • Urząd Miejski w Słupsku pokój 217
otwarcie ofert: 16.08.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 3sala 211

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości (lokalu użytkowego) położonej

w Słupsku przy ul.Armii Krajowej 34, stanowiącej własność Miasta Słupsk.


Lokal użytkowy położony w przyziemiu i w piwnicy budynku przy ul.Armii Krajowej 34,

o pow. 124,36m2wraz z udziałem 1462/10000 we własności wspólnych części budynku

iw prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 808/5 o pow.308m2 w obrębie 6,

KW SL1S/00040607/6.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi: 190.000,00 zł w tym:

cena lokalu: 179.300,00 zł

cena udziału 1462/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu:10.700,00zł

Pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25% wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 3% wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od 2017 roku. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 20.09.2101 roku.

Nieruchomość położona przy ulicy Armii Krajowej 34, znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje MPZP pn „Podgrodzie I”-tereny o funkcji mieszkalno- usługowej

o wysokiej intensywności zabudowy (10.MW/U)

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 26.11.2015 roku wynosiła 264.300,00 zł, w drugim przetargu ustnym organizowanym w dniu 12.04.2016 roku wynosiła 210.000,00 zł.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 04.08.2016r. o godz.14³º

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału

w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul.Armii Krajowej 34 lokal o pow. 124,36m²” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 ( II piętro -sekretariat Wydziału Gospodarki Nieruchomościami)w terminie do dnia 09.08.2016roku do godz.15ºº.

Rokowania odbędą się w dniu 16.08.2016 roku o godzinie 10ºº w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku,Plac Zwycięstwa 3 (II p.)

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 19.000,00zł na konto: mBank S.A. numer 08114011530000217542001011 .

Osobie, która wygra rokowania a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się

w pokoju 215 tut. urzędu(tel.59 8488410).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia zgłoszenia,

3.oświadczenie,że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
7 lipca 2016
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
13 lipca 2016
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
7 lipca 2016
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
13 lipca 2016
Nazwa pliku:
rzut inwentaryzacji
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
7 lipca 2016
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
13 lipca 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek