Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Niemcewicza

składanie ofert: 5.10.2016 15:00 • sekretariat Wydziału Gospodarki NIeruchomościami pok. 217
otwarcie ofert: 10.10.2016 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Słupska przy ulicy Niemcewicza,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 224/8 o powierzchni 500m²

cena wywoławcza do rokowań wynosi 75.000,- zł

Do ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034312/6.

Działka nr 224/8 obciążona jest służebnością gruntową przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działki nr 224/9 opisaną w dziale III księgi wieczystej nr SL1S/00034312/6, pozostałe służebności gruntowe i przesyłu ujawnione w dziale III w/w księgi wieczystej nie dotyczą działki nr 224/8.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Poniatowskiego” na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ( 50.MW).

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (50.MW) w/w planu zagospodarowania.

Przez teren działki nr nr 224/8 przechodzą sieci infrastruktury technicznej: ciepłownicza, wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej, gazowa. Na działce nr 224/8 znajduje się komora podziemna na przewodzie wodociągowym i komora podziemna na przewodzie ciepłowniczym.

Na przedmiotowej działce znajdują się pojedyncze drzewa. Działka jest częściowo ogrodzona.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 04.04.2016r. wynosiła 112.000,-zł, w drugim przetargu organizowanym w dniu 07.06.2016r. wynosiła 89.000,- zł, w rokowaniach w dniu 29.07.2016r. wynosiła 75.000,- zł.

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Niemcewicza – działka nr 224/8” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) w terminie do 05.10.2016r. do godz.1500.

Rokowania odbędą się w dniu 10.10.2016r. o godzinie 1100 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 7.500,- zł na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08114011530000217542001011.

Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 224 Urzędu Miejskiego w Słupsku ( Wydział Gospodarki Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba

prawna lub inny podmiot,

2. datę sporządzenia zgłoszenia,

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki

bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
29 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
7 września 2016
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
29 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
7 września 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek