Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rokowania na zbycie części nieruchomości (lokalu innego niż mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Portowej 3, stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 10.04.2017 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza rokowania na zbycie części nieruchomości (lokalu innego niż mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Portowej 3, stanowiącej własność

Miasta Słupsk

Lokal inny niż mieszkalny Nr 6 o pow. użytkowej 37,52 m2 położony w budynku przy ul. Portowej 3 z udziałem 1355/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 38/33 o pow. 143m2 w obrębie 1, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW SL1S/00033254/4

cena wywoławcza nieruchomości do rokowań wynosi : 35.000,00zł w tym:

cena lokalu: 30.409,00

cena udziału 1355/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu: 4.591,00

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym organizowanym w dniu 20.09.2016 roku wynosiła 81.506,00zł, w drugim nieograniczonym ustnym przetargu organizowanym w dniu 21.12.2016 roku wynosiła 62.000,00zł.

Nieruchomość położona jest na terenach o funkcji tereny mieszkalnictwa z dopuszczeniem usług nieuciążliwych z wyłączeniem prowadzenia ośrodków gier, gastronomii i handlu (100.17.K.MN(U)). gdzie obowiązuje MPZP „ Dzielnica Przemysłowo-Składowa Północ”

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25% wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 3% wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od 2018roku. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 24.03.2103 roku.

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach opisanych „Rokowania lokal inny niż mieszkalny ul. Portowa 3” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 219 (II piętro sekretariat Wydziału Polityki Mieszkaniowej) w terminie do dnia 5.04.2017roku do godz. 1500

Rokowania odbędą się w dniu 10.04.2017 roku o godz.1100 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku (II piętro).

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 30 marca 2017 r o godzinie 14:00.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 3.500,00zł na konto: Miasto Słupsk, Wydział Finansowy, Referat Dochodów mBANK SA nr. rachunku 08114011530000217542001011

Osobie która wygra rokowania a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego nr telefonu 598488330.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

  1. imię nazwisko i adres albo nazwę firmy lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

  2. datę sporządzenia zgłoszenia,

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  5. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu płaty zaliczki.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
8 marca 2017
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
8 marca 2017
Nazwa pliku:
rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
8 marca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek