Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 34

rozpoczęcie przetargu: 23.05.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 5 miasta Słupska przy ulicy Kaszubskiej 34

oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 28 o powierzchni 5199m² w obrębie 5

cena wywoławcza do rokowań wynosi 520.000,00zł

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00043531/3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kościuszki” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny usług. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (30.U) w/w planu zagospodarowania. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym. Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci. Na działce znajdują się drzewa oraz słupy energetyczne. Przez działkę przebiega podziemna i napowietrzna sieć energetyczna oraz kanalizacyjna. Na działce występują różnice w wysokości terenu. Na działce znajdują się pozostałości płyt betonowych lub fundamentów. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona. W przypadku rozbiórki nabywca zobowiązany jest do usunięcia części budynku znajdującego się na działce nr 26/6.

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ustanawia się odpłatną służebność gruntową przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej przy ul. Kaszubskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 26/6 o pow. 507 m² w pasie gruntu o szerokości 4 metrów o pow. 22 m². Wartość służebności na działce 26/6 wynosi 364 zł + VAT.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 05.12.2016r. wynosiła 657.700,00zł, w drugim przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 01.03.2016r. wynosiła 599.000,00zł.

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Kaszubska 34 – działka nr 28” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) w terminie do 17.05.2017r. do godz.1400.

Rokowania odbędą się w dniu 23.05.2017r. o godzinie 1000 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki do dnia 17.05.2017r. w wysokości 52.000,00 zł

na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 12.05.2017r. o godz. 13.00.

Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

  2. datę sporządzenia zgłoszenia,

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  5. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 marca 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
27 marca 2017
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 marca 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
27 marca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek