Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Mochnackiego

składanie ofert: 14.06.2017 14:00 • sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pok. 217
otwarcie ofert: 20.06.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 7 miasta Słupska przy ulicy Mochnackiego,


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 772 o powierzchni 2229 m2

cena wywoławcza do rokowań wynosi 360.000,- zł

Do ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.


Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034313/3.

Nieruchomość, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SL1S/00034313/3 obciążona jest służebnościami przesyłu ujawnionymi w dziale III księgi wieczystej nr SL1S/00034313/3, działka nr 772 nie stanowi przedmiotu wykonywania tej służebności.


Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejtana” na terenie o funkcji: tereny usług (07.4.U). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (07.4.U) w/w planu zagospodarowania.

Przez teren przedmiotowej nieruchomości przechodzą linie elektroenergetyczne. Na działce znajdują się słupy oświetleniowe. Na działce znajdują się krzewy.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.


Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 09.12.2016r. wynosiła 500.200,-zł, w drugim przetargu organizowanym w dniu 24.03.2017r. wynosiła 402.000,- zł.


Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Mochnackiego – działka nr 772” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) w terminie do 14.06.2017r. do godz. 1400.

Rokowania odbędą się w dniu 20.06.2017r. o godzinie 1000 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 36.000,- zł na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba

prawna lub inny podmiot,

2. datę sporządzenia zgłoszenia,

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki

bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
19 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
19 kwietnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek