Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Armii Krajowej 34

rozpoczęcie przetargu: 30.05.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 3sala 211

WYBIERAM SŁUPSK


Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Miasta Słupsk

LOKALE UŻYTKOWE – miejsce na TWÓJ biznes!

1.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego na parterze w budynku przy ul. Armii Krajowej 34 o pow. 88,48 m2 wraz z udziałem1040/10000 we własności wspólnych części budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 808/5 o pow. 308 m2, położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00040607/6. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 20.09.2101 roku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 130 000,00 zł , w tym:

Cena lokalu użytkowego wynosi: 123 000,00 zł

Cena udziału 1040/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu: 7.000,00zł

Wadium: 13 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 300,00 zł

2.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w przyziemiu i piwnicy w budynku przy ul. Armii Krajowej 34 o pow. 124,36 m2 wraz z udziałem 1462/10000 we własności wspólnych części budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 808/5 o pow. 308 m2 , położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00040607/6. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 20.09.2101 roku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 180 000,00 zł, w tym:

Cena lokalu użytkowego wynosi: 170 300,00 zł

Cena udziału 1462/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu: 9.700,00zł

Wadium: 18 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 800,00 zł

Oba lokale znajdują się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie I”- o funkcji mieszkalno-usługowej o wysokiej intensywności zabudowy (10. MW.U).

Pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25 % wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 3 % wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od 2018 roku. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata.

Przetargi odbędą się 30.05.2017 roku o godz.1000w sali 211 Urzędu Miejskiego (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24.05.17 r.na konto Miasta Słupsk mBANK SA nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Lokale będą udostępnione do oglądania w dniu 19.05.2017 roku o godzinie 1330.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
26 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
inwentaryzacja lokal o pow.88,48m
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
26 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
inwentaryzacja lokal o pow.124,36
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
26 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
26 kwietnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek