Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Grottgera 13 w Słupsku

składanie ofert: 12.07.2017 14:00 • Urząd Miejski pok. 217
otwarcie ofert: 17.07.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 11 miasta Słupska przy ulicy Grottgera 13

oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 10/3 o powierzchni 9282m² zabudowana 3 budynkami o funkcji oświatowej

cena wywoławcza do rokowań wynosi 3.250.000,00 zł

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00045016/1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska - Grottgera” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny usług oświaty oraz w części na terenie dróg publicznych głównych. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (05.27.UO) i (14.28.KDG) w/w planu zagospodarowania. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym. Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci. Przez działkę przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa, ciepłownicza oraz energetyczna. Na działce znajdują się studzienki kanalizacyjne oraz kratki ściekowe. Nadziałce znajdują się drzewa i krzewy oraz słupy oświetleniowe. Nieruchomość jest ogrodzona.


Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 12.12.2016r. wynosiła 4.800.000,00zł, w drugim przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 14.04.2017r. wynosiła 3.500.000,00zł.


Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Grottgera 13 – działka nr 10/3” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) w terminie do 12.07.2017r. do godz.1400.

Rokowania odbędą się w dniu 17.07.2017r. o godzinie 1000 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 325.000,00zł do dnia 12.07.2017r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 07.07.2017r. o godz. 13°°.


Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna

lub inny podmiot,

2. datę sporządzenia zgłoszenia,

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki

bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
10 maja 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
10 maja 2017
Nazwa pliku:
mpzp-Grottgera 13
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka
Data wytworzenia:
10 maja 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
10 maja 2017
Nazwa pliku:
ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka - Dyrektor wydziału
Data wytworzenia:
10 maja 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
10 maja 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek