Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Bohaterów Westerplatte

rozpoczęcie przetargu: 26.03.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Teraz BOHATERÓW WESTERPLATTE

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska


Dobre Miejsce na Twój biznes!III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 16 miasta Słupska przy ulicy Bohaterów Westerplatte, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00068757/4.


  • działka nr 536 o powierzchni 2,3822 ha

cena wywoławcza – 700.000,- zł, wadium – 70.000,- zł, postąpienie - nie mniej

niż 7.000,- zł,

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Działka nr 536 położona jest na obszarze objętym statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w podstrefie „Słupsk -Westerplatte”.

Zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną - Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości.

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla działki nr 536 na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Słupsk, położonych w 15 obrębie miasta Słupska przy ulicy Gdańskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 49/16 o pow. 1,7864 ha, działka nr 51/3 o pow. 0,7201 ha, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00109247/6, na nieruchomościach położonych w 16 obrębie miasta Słupska przy ulicy Bohaterów Westerplatte, oznaczonych jako działka nr 26/6 o pow. 0,9338 ha, działka nr 36/5 o pow. 0,9738 ha, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00068757/4, ustanowione zostaną odpłatne służebności gruntowe przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 536 położonej w 16 obrębie miasta Słupska przy ulicy Bohaterów Westerplatte o powierzchni 2,3822 ha. Służebność odbywać się będzie na działce nr 49/16 w pasie gruntu o pow. 1760 m2, na działce nr 51/3 w pasie gruntu o pow. 560 m2, na działce nr 26/6 w pasie gruntu o pow. 56 m2, na działce nr 36/5 w pasie gruntu o pow. 82 m2.

Łączna wartość służebności gruntowej na działce nr 49/16, nr 51/3, nr 26/6, nr 36/5 wynosi 8.401,- zł + należny VAT.


Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Przy Obwodnicy”: działka nr 536 na terenie o funkcji tereny usług i nieuciążliwych obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (2.2.U/P), działka nr 26/6, nr 36/5 na terenie o funkcji drogi publicznej zbiorczej (9.32.KDZ).

Działki nr 49/16 i nr 51/3 położone są na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Gdańska IV” na terenie o funkcji: drogi zbiorczej (22.KZ 1/2).

Na działce nr 536 znajdują się liczne drzewa i krzewy.

Działka nr 536 w obrębie 16 posiada użytek rolny – nabywca zobowiązany jest wyłączenia działki z produkcji rolniczej.

Nieruchomość położona jest na terenie nieuzbrojonym.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2018r. o godzinie 1000w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 21.03.2018r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pokój 215, pod nr tel. 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
18 stycznia 2018
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
25 stycznia 2018
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka - Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
18 stycznia 2018
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
25 stycznia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek